Baggrund for prisen

FSR - danske revisorers CSR Priser hylder rapportering inden for CSR, samfundsansvar, ikke-finansielle informationer, bæredygtighed og integreret rapportering

CSR

I 2015 er det 21. gang at FSR - danske revisorer uddeler priser inden for rapportering om Corporate Social Responsibility (CSR), samfundsansvar, ikke-finansielle informationer, bæredygtighed og integreret rapportering. Kært barn har mange navne, og vi ønsker at favne bredt med CSR Prisen 2015, som blev uddelt mandag den 7. september, 2015, kl. 16-17 på Børsen.

Priskategorier

I 2015 uddelte vi CSR Prisen inden for i alt fire kategorier.

Tre af kategorierne er bestemt ud fra antallet af medarbejdere i virksomheden og de dækker rapportering om CSR, samfundsansvar, ikke-finansielle informationer og bæredygtighed:

 1. CSR Prisen 2015 - virksomhed med flere end 6000 medarbejdere
 2. CSR Prisen 2015 - virksomhed med mellem 2000 og 6000 medarbejdere
 3. CSR Prisen 2015 - virksomhed med færre end 2000 medarbejdere

Rapportering indstillet under disse kategorier er bedømt ud fra de kriterier, der er nævnt nedenfor. 

I 2015 uddelte vi også CSR Prisen inden for integreret rapportering for at anerkende det internationale fokus, der er på området og udbrede kendskabet til god praksis inden for feltet i Danmark:

    4.     CSR Prisen 2015 - integreret rapportering

Integreret rapportering er et område i udvikling, og mange virksomheder afprøver forskellige tilgange. Det er ikke et krav, at den integrerede rapport er udarbejdet efter det internationale rammeværk for integreret rapportering <IR> for at kunne indstille til prisen. Kriterier for bedømmelse vil dog være de principper og indholdselementer, der er beskrevet i <IR>.

Dommerpanelet

Den indstillede rapporteringer blev bedømt af et dommerpanel bestående af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv, organisationer, den finansielle sektor, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Dommerpanelet udpeger vinderne inden for hver af de fire priskategorier og evt. anerkendelser til virksomheder, som de ønsker at fremhæve for et særligt område.

I 20115 var følgende i dommerpanelet:

 • Esben Høstager, senior partner og bestyrelsesformand, Jøp, Ove og Myrthu CPH
 • Louise Koch, CSR-Chef, Dansk Erhverv
 • Marie Voldby, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
 • Nina Movin, Salgsdirektør, Threadneedle
 • Ole Buhl, afdelingschef, ATP
 • Pia Mulvad Reksten, erhvervs- og forskningspolitisk konsulent, LO
 • Sara Krüger Falck, CSR rådgiver, DI

Sådan bedømmes rapporteringen

Alle indstillede rapporteringer inden for CSR, samfundsansvar, ikke-finansielle informationer og bæredygtighed er bedømt ud fra tre kriterier, som indeholder følgende underkriterier:

1) Relevans

 • Det forretningsmæssige formål: Beskrives virksomhedens formål med CSR og CSR's sammenhæng til forretningsstrategien, herunder virksomhedens forretningsmodel?
 • Interessent involvering: Beskrives virksomhedens tilgang til og dialog med væsentlige interessenter i forhold til at forstå og imødekomme deres forventninger, herunder hvilke emner, der optager dem?
 • Væsentlighed: Begrunder virksomheden, hvorfor de valgte CSR emner er fundet væsentlige at arbejde med og rapportere om, herunder med en beskrivelse af den proces virksomheden anvender for at beslutte hvilke emner, der er væsentlige?
 • Risici: Beskrives CSR-relaterede risici i forhold til virksomhedens forretningsstrategi og -model (f.eks. i forhold til bundlinje, vækstmuligheder og omdømme)?

2) Klarhed

 • Overblik: Indeholder rapporteringen et overblik over virksomhedens aktiviteter inden for CSR, herunder information om deres karakter (f.eks. lovreguleret / frivilligt / forretningsorienteret / velgørenhed / vækstskabende / risikominimerende mv.)?
 • Afgrænsning: Er det tydeligt hvilken periode og dele af virksomheden rapporteringen gælder for (f.eks. anføres et konkret regnskabsår; hvilke af virksomhedens kontrollerede enheder / aktiviteter der er indeholdt; forståelig angivelse af medtagne aktiviteter, data mv. hvor virksomheden har medindflydelse mv.)?
 • Sammenlignelighed: Er der mulighed for at sammenligne årets resultater til tidligere års resultater (f.eks. tabel med seneste års resultater; udviklingsforklaringer i tal og tiltag), herunder med andre virksomheder (f.eks. brug af branche-specifikke indikatorer mv.)?
 • Den røde tråd: Er der konsistens i rapporteringen inden for de CSR-emner, der behandles - fra strategi og politik, over handlinger til resultater og forventninger til fremtiden, herunder særligt inden for miljø inkl. klima, menneskerettigheder, sociale forhold inkl. arbejdstagerrettigheder, antikorruption og diversitet i ledelsen?
 • Koncis: Er det en koncis rapportering, der er logisk opbygget, let forståelig og som gør brug af krydsreferencer og eksterne link til dem, der gerne vil læse mere? 

3) Troværdighed

 • Balance: Er der balance i rapporteringen med omtale af både positive og negative udviklinger (f.eks. i resultater), samt om lette og svære CSR forhold, herunder dilemmaer?  
 • Målbarhed: Indeholder rapporteringen mål, nøgletal og indikatorer på væsentlige CSR-områder til at understøtte fremdrift og årets resultater?
 • Interne kontroller: Giver rapporteringen indsigt i virksomhedens brug af interne kontroller og handlinger til reduktion af risici og til sikring af pålidelig rapportering?
 • Dataopgørelse: Beskrives det hvilke kilder og metoder, der er brugt til opgørelse af kvantitative data (regnskabspraksis)?
 • Ekstern verifikation: Er rapporteringen underkastet ekstern verifikation med en offentliggjort erklæring fra en uvildig tredjepart (assurance statement eller lign.)?