Nyheder

Revisionsudvalgets rolle og ansvar

Faglig nyhedPå baggrund af ændringerne i reguleringen af revisionsbranchen har FEE udsendt et briefing paper omkring ændringernes indvirkning på revisionsudvalg i Europa.

Om revisor

De seneste ændringer af de EU-retlige regler om revision i medfør af forordning nr. 537/2014 og direktiv 2014/56/EU, som skal være implementeret i dansk lovgivning senest den 16. juni 2016, betyder, at revisionsudvalgene på en række områder får en større rolle end hidtil.

Alle PIE-virksomheder skal etablere et revisionsudvalg, som overordnet har til formål at overvåge regnskabsaflæggelsesproceduren samt den eksterne revisors arbejde. Yderligere har revisionsudvalget bl.a. til opgave at overvåge, om virksomhedens interne kontroller og risikostyringssystemer fungerer effektivt.

Den europæiske revisororganisation FEE har i januar 2016 udsendt et briefing paper omkring ændringernes betydning for revisionsudvalg i Europa. Hovedformålet med publikationen er fremhæve revisionsudvalgenes rolle, som er under udvikling, og samtidig give et overblik over relaterede ændringer i forhold til corporate governance best practice. Desuden indeholder dokumentet en række anbefalinger fra FEE vedrørende revisionsudvalgenes ansvar og rolle, sammensætning samt kommunikation med virksomhedens ledelse, intern- og ekstern revision.

I publikationen belyser FEE bl.a. revisionsudvalgets ansvar vedrørende proceduren for udvælgelse og indstilling af valg af ekstern revisor. Det er revisionsudvalgets opgave at koordinere udbudsprocessen i forbindelse med valg af ny revisor samt opstille kriterier for udvælgelsesproceduren.

Yderligere belyser FEE revisionsudvalgets centrale rolle i forhold til at overvåge den eksterne revisors uafhængighed og kompetencer og i den forbindelse identificere mulige trusler mod revisors uafhængighed, og om der er opstillet passende sikkerhedsforanstaltninger. I forlængelse af de skærpede regler omkring den generalforsamlingsvalgte revisors rådgivning til virksomheden, er det således også revisionsudvalgets opgave at overvåge og godkende den eksterne revisors levering af ikke-revisionsydelser – herunder at disse holder sig inden for 70% cappet.

Endelig belyser FEE, hvordan et revisionsudvalg mest hensigtsmæssigt sammensættes, og man fremhæver vigtigheden af forbedret kommunikation mellem den eksterne revisor, revisionsudvalget og virksomheden.  

Læs FEE briefing paper “the impact of the audit reform on audit committees in Europe” her.

FSR – danske revisorer har den 18. januar 2016 afgivet høringssvar til udkast til forslag om ændring af revisorloven. Lovudkastets § 1, nr. 49 foreslår, at lempende optioner om revisionsudvalg gennemføres i revisorlovens § 31. Det betyder bl.a., at hele bestyrelsen fortsat kan varetage revisionsudvalgets opgaver, ligesom der kun kræves ét uafhængigt medlem af udvalget, og ikke et uafhængigt flertal, når dette er tilfældet.

Endvidere åbnes der op for, at der kan indsættes eksterne medlemmer i revisionsudvalget, dvs. medlemmer uden for bestyrelsen. I forhold hertil er FSR – danske revisorer skeptiske, fordi det vil være vanskeligt at sondre mellem ansvaret for et bestyrelsesmedlem og et sådant eksternt medlem. Det er svært at etablere en reel ligestilling mellem et fuldgyldigt bestyrelsesmedlem og et eksternt medlem af revisionsudvalget.

FSR – danske revisorer er bekymrede for, at man svækker revisionskomitéfunktionen ved at gøre den rent teknisk og besætte den med personer, som ikke har det fulde overblik og kendskab til virksomhedens dybere forretningsmæssige forhold og overvejelser. Hensigten med revisionskomitéer var at sikre ledelsesmæssig opmærksomhed i forhold til regnskab/revision/risikostyring/intern kontrol. FSR er derfor bekymrede for, at man ender med at skabe et nyt specialistlag, som forøger afstanden mellem ledelse og revision yderligere.

Læs udkast til forslag til lov om ændring af revisorloven her

Læs FSR – danske revisorers kommentarer og høringssvar her

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype