Nyheder

EFRAG anbefaler en nedskrivningsmodel på langfristede investeringer suppleret med yderligere retningslinjer

Faglig nyhedMajoriteten af respondenter i en EFRAG-undersøgelse støtter en nedskrivningsmodel i IFRS 9 om langfristede investeringer. Der er dog behov for retningslinjer.

Regnskab

IFRS 9, der omhandler finansielle instrumenter og er godkendt for børsnoterede virksomheder i EU, afløste IAS 39 den 1. januar 2018.

IFRS 9 om finansielle instrumenter blev udsendt af IASB i 2014. Standarden er godkendt for børsnoterede virksomheder i EU og trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2018 eller senere. Den afløser IAS 39.

Der er i IFRS 9 en mulighed for at indregne og måle visse egenkapitalinstrumenter, fx aktier, der ikke besiddes i et salgsøjemed, til dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst, dvs. i egenkapitalen. Der indregnes efter denne metode ikke en eventuel værdiforringelse (impairment loss) i resultatopgørelsen, og der indregnes heller ikke nogen gevinst eller tab i resultatopgørelsen ved afhændelse af instrumentet. Dvs. der må ikke foretages en omklassifikation (recycling) af værdireguleringer fra egenkapital til resultatopgørelsen.

I den hidtidige standard, IAS 39, var der regler om at indregne værdiforringelse på såkaldte Available-for-sale-instrumenter.

EFRAG gjorde over for EU-Kommissionen, da IFRS 9 skulle endosseres i EU, opmærksom på, at forbud mod at omklassificere (recycle) kan medføre mindre grad af relevans i de informationer, der fremgår af resultatopgørelsen, og at dette kan have negativ betydning for langfristede investeringer.

EU-Kommissionen bad derfor EFRAG om nærmere at undersøge de mulige uheldige virkninger for langfristede investeringer. Desuden spurgte EU-Kommissionen EFRAG om, hvorvidt reglerne kan blive forbedret, understået ved en ændring af IFRS 9 eller ved, at EU gennemfører særlige europæiske regnskabsregler, og dermed fraviger fra IFRS 9 på dette område.

EFRAG har nu sendt sit svar til EU-Kommissionen om mulighed for at indføre en nedskrivningsmodel kombineret med genindførsel af recyling.

EFRAG anfører, at målet med en robust nedskrivningsmodel bør være at sondre mellem de forringelser af dagsværdi til en lavere værdi end købsprisen, som afspejler objektivt identificerbare omkostninger i virksomhedens egne økonomiske forhold, og de forringelser, som afspejler midlertidige udsving i markederne. Det kan dog være meget vanskeligt og for subjektivt at foretage denne sondring i praksis, og der vil derfor være behov for yderligere retningslinjer for at begrænse subjektiviteten.    

Majoriteten af respondenterne på EFRAG’s opfodring til kommentarer til IFRS 9 gav udtryk for at støtte en nedskrivningsmodel, der ligner IAS 39. Der fandtes dog ikke konsensus om, hvorvidt man opnår en balance mellem relevans og sammenlignelighed. EFRAG fastholder, at en vis grad a disciplin ved brug af valgmuligheden eller nedskrivningsmodellen er essentielt for at sikre sammenligneligheden.  

EFRAG pointerer ydermere, at der på grund af den korte periode, hvor IFRS 9 har haft virkning, er tale om en begrænset undersøgelse af dens effekt i praksis.

Download svarbrev fra EFRAG til EU-Kommissionen af 28. november 2018.

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype