Nyheder

Udkast til høringssvar fra EFRAG om finansielle instrumenter med egenkapital-komponenter

Faglig nyhedSondringen mellem gæld og egenkapital giver udfordringer ved klassifikation af nye innovative finansielle produkter. EFRAG har i et udkast til høringssvar hilst en debat om oplysningskravene i IAS 32 velkommen. En ændret terminologi kan dog medføre store omkostninger for regnskabsaflæggere.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, udsendte i august 2018 et udkast til kommentarbrev til IASB’s diskussionsoplæg DP/2018/01, om regnskabsmæssig behandling og oplysninger om finansielle instrumenter, som virksomheder udsteder, og som indeholder karakteristika svarende til egenkapital: "Financial Instruments with Characteristics of Equity" (ofte forkortet FICE-instrumenter).

EFRAG anerkender, at den nugældende regnskabsstandard IAS 32 om ”Finansielle instrumenter: Præsentation” volder regnskabsaflæggere udfordringer, og at reglerne om klassifikation og oplysninger bør evalueres og præciseres. Udfordringerne i relation til IAS 32 er opstået som følge af den seneste praksis, hvor nye innovative finansielle produkter gør det vanskeligt for regnskabsaflæggere at klassificere finansielle instrumenter, der indeholder gælds- og egenkapitalelementer. Udfordringerne medfører forskelligartet regnskabspraksis og lav transparens. EFRAG ser derfor positivt på de overvejelser, der gøres hos den internationale standardudsteder, IASB, om mulighederne for en mere klar sondring mellem finansielle gældsforpligtelser og egenkapitalinstrumenter.

EFRAG er dog skeptisk over for visse forslag i relation til det ”scope”, der ligger til grund for IASB’s diskussionsoplæg, herunder:

  • Klassifikation af poster under egenkapital, herunder hvordan den regnskabsmæssige værdi af de forskellige poster, hvor derivater indgår, skal holdes opdateret via en såkaldt ”attribution mechanism” (”attribution of comprehensive income”).
  • Separat præsentation i balancen og resultatopgørelsen for delvist uafhængige derivater.
  • Regnskabsmæssig behandling af selvstændige derivater.
  • Afskaffelse af undtagelse for udstedte rettigheder i fremmed valuta.
  • Ændring af klassifikation for finansielle instrumenter, som efter hvad EFRAG er bekendt, ikke giver anledning til tvivl i gældende praksis.

IASB’s diskussionsoplæg indeholder forslag til en ny terminologi. Retningslinjerne i IAS 32, som de er formuleret i dag, kan ifølge EFRAG gøres mere brugervenlige, og dermed øge sammenligneligheden og klarheden i regnskabsaflæggelsen. En ny terminologi vil dog også betyde, at regnskabsaflæggere og revisorer skal genoverveje tidligere klassifikationsbeslutninger. I den forbindelse vil en ny terminologi ligeledes adressere situationer med potentiel risiko for fortolkningstvivl, og det kan resultere i et øget ressourceforbrug hos regnskabsaflæggere. 

EFRAG opfordrer alle interesserede til at bidrage med holdninger til kommentarbrevet. Fristen for kommentarer over for EFRAG er den 3. december 2018. FSR – danske revisorers regnskabsudvalg, REGU, forventer at udarbejde svar til EFRAG’s kommentarbrev, og modtager derfor gerne inputs fra medlemmer af foreningen og andre interesserede inden den 12. november 2018.

IASB ønsker kommentarer til diskussionsoplægget senest den 7. januar 2019.

Læs EFRAG’s udkast til kommentarbrev her.

Læs IASB’s diskussionsoplæg DP/2018/01 her.

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype