Nyheder

ESMA udsender faglige notater om græske obligationer og om begrebet væsentlighed

Faglig nyhedESMA, der er den europæiske børstilsynsmyndighed, har udsendt et fagligt notat med gode råd om regnskabsmæssig behandling af investeringer i græske statsobligationer, samt et høringsudkast til notat om begrebet væsentlighed i årsregnskabet.

Regnskab

Det europæiske organ for børstilsyn, European Securities and Markets Authority (ESMA), har i november 2011 udsendt to væsentlige faglige notater om børsnoterede virksomheders anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IFRS):

- Public Statement: Sovereign Debt in IFRS Financial Statements.

- Consultation Paper: Considerations of materiality in financial reporting.

Notatet om "Sovereign Debt" fremhæver, hvilke overvejelser virksomheder, der har investeret i græske statsobligationer, bør gøre sig i forbindelse med nedskrivning af værdien af disse obligationer i årsregnskabet samt i forbindelse med omtale af de foretagne skøn over værdien, usikkerheder mv. i årsrapporten. ESMA understreger vigtigheden af gennemsigtighed samt vigtigheden af hensigtsmæssig og ensartet anvendelse af principperne i IFRS-standarderne om indregning, måling og oplysning i regnskabet.

ESMA henviser bl.a. til de i IAS 39 nævnte indikationer for, hvornår der skal nedskrives på obligationer og andre finansielle aktiver, herunder obligationsudstederens væsentlige økonomiske vanskeligheder, misligholdelse, ydelse af nedslag fra långiver til låntager som følge af låntagers økonomiske vanskeligheder, bortfaldet af et aktivt marked for det finansielle aktiv eller fald i de skønnede fremtidige pengestrømme fra aktivet. ESMA fremhæver endvidere, at en børsnoteret virksomhed skal medtage alle relevante noteoplysninger i relation til vurderingen af, om der er objektiv indikation af en indtruffet værdiforringelse. ESMA konstaterer, at der i halvårsregnskaberne pr. 30. juni 2011 var en meget forskelligartet regnskabsmæssig håndtering af investeringer i græske statsobligationer hos forskellige europæiske finansielle institutter, og ESMA fremhæver således, at der skal sikres øget konsistens i årsregnskaberne.

Notatet om "materiality" (væsentlighed) indeholder en gennemgang af begrebet "væsentlighed" i de eksisterende regnskabsstandarder, og det fremhæves, at det afgørende er, hvorvidt udeladelse eller fejlagtig angivelse af et forhold kunne influere på regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger. Der er desuden angivet eksempler på transaktioner, hvor en vurdering af væsentlighed må baseres på lavere tærskler, herunder overtrædelser af lovkrav, transaktioner med nærtstående parter mv.

Notatet har således flere lighedspunkter med det notat om væsentlighed, som det danske Fondsråd udsendte i december 2008 om vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrollen.

Kommenteringsfristen over for ESMA er 29. februar 2012.

ESMA Public Statement: Sovereign Debt in IFRS Financial Statements 25. november 2011

ESMA Consultation Paper: Considerations of materiality in financial reporting. November 2011

Fondsrådets vejledning om vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. 18. december 2008.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype