Nyheder

ESMA udsender resume af afgørelser om regnskabskontrol

Faglig nyhedDen europæiske børstilsynsmyndighed, ESMA, har udsendt resume af en række afgørelser om regnskabskontrol. Flere af afgørelserne omhandler reglerne om nedskrivning af aktiver i IAS 36.

Regnskab

De myndigheder og organer, der udfører den offentlige regnskabskontrol i relation til børsnoterede selskaber i EU-landene, samarbejder i regi af ESMA om indsamling af de principielle afgørelser, som er truffet i de enkelte lande.

Samarbejdet foregår i et organ, European Enforcers Coordination Sessions (EECS), der består af kontrolmyndighederne i 29 EU- og EØS-lande. Et af formålene med samarbejdet er at frembringe en højere grad af harmonisering ved anvendelsen af de internationale regnskabsstandarder (IFRS) i forbindelse med regnskabskontrollen i de enkelte lande.

Offentliggørelse af resumeer af trufne afgørelser medvirker til, at ikke blot nationale kontrolmyndigheder, men også regnskabsaflæggere og revisorer kan opnå indsigt i, hvordan myndighederne anvender de gældende regnskabsstandarder i konkrete sager i regnskabskontrollen. Det er kun de afgørelser, der skønnes at indeholde nye eller principielle problemstillinger, som publiceres i resumeerne. Mere trivielle afgørelser og simple problemstillinger bliver ikke publiceret. ESMA har i perioden siden 2007 udsendt i alt 12 rapporter med samlinger af afgørelser.

Fra Danmark deltager Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen i EECS.

EECS har i oktober 2012 udsendt et resume af 9 afgørelser, der omhandler:

IAS 38, Immaterielle aktiver

IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber

IAS 40, Investeringsejendomme, og IAS 1, Præsentation af årsregnskaber

IAS 18, Omsætning

IFRS 8, Driftssegmenter

IAS 36, Værdiforringelse af aktiver (4 afgørelser).

Det er bemærkelsesværdigt, at flere af afgørelserne vedrører reglerne om nedskrivning af aktiver (IAS 36), hvilket givetvis kan tilskrives den finansielle krise og deraf øget behov for at overveje og eventuelt foretage nedskrivninger. Disse afgørelser omfatter et bredt spektrum af problemstillinger af relevans ved virksomhedernes overvejelser om nedskrivninger, herunder fastsættelse af diskonteringsfaktor ved beregning af et aktivs nytteværdi ("value in use"), behandling af pengestrømme i fremmed valuta, fastlæggelse af markedsrisikopræmie, brugen af beta-værdier mv.

Download ESMA Report: 12th Extract from the EECS's Database of Enforcements, oktober 2012

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype