Nyheder

Komite under Europaparlamentet vil afskaffe opskrivninger i årsregnskaber

Faglig nyhedEuropaparlamentets retsudvalg har vedtaget en række ændringer til regnskabsdirektivet, herunder at afskaffe mulighederne for at opskrive aktiver samt at begrænse notekrav for små selskaber yderligere. Parlamentet skal behandle direktivet i januar 2013.

Regnskab

Europa-Parlamentets udvalg for retlige anliggender (Legal Affairs Committee - også betegnet JURI) har vedtaget en række ændringsforslag til det forslag til nyt regnskabsdirektiv, som EU-Kommissionen fremlagde i oktober 2011. Flere af ændringsforslagene fra JURI er meget vidtrækkende i forhold til nugældende danske årsregnskabslov og mangeårig regnskabspraksis i danske virksomheder. Ændringerne synes i høj grad præget af tysk og fransk regnskabspraksis i små selskaber. Formanden for JURI er den tyske kristelig-demokrat, Klaus-Heiner Lehne.

JURI har bl.a. besluttet at indstille til Europa-Parlamentet, at der foretages følgende ændringer:

- Defintionen af produktionsomkostninger bliver udvidet, således at det bliver obligatorisk for alle selskaber at indregne en rimelig andel af de indirekte produktionsomkostninger til de enkelte enheder (art. 2, nr. 7). Dvs. selvkostmetoden, der i dag kun er obligatorisk i regnskabsklasse C og D (årsregnskabslovens § 82), bliver obligatorisk for alle virksomheder (årsregnskabslovens § 44 skal udvides).

- Størrelsesgrænserne for små selskaber skal gøres mere fleksible, så medlemsstaterne kan fastlægge størrelsesgrænserne i et interval. Fx kan tærskelværdien for nettoomsætning sættes mellem 8 og 12 mio. euro (art. 3, stk. 1). P.t. er størrelsesgrænsen i den danske årsregnskabslov 72 mio. kr.

- Medlemsstaterne får adgang til at definere de ekseptionelle situationer, hvor virksomhederne kan få lov til at fravige de almindelige regnskabsprincipper (art. 4, stk. 4).

- Substansprincippet (indhold frem for form) bliver ikke længere obligatorisk (art. 5, stk. 1, litra h).

- Væsentlighedsprincippet skal ikke længere gælde i relation til indregning og måling, men kun i relation til præsentation og oplysninger i årsregnskabet (art. 5, stk. 1, litra j).

- Muligheden for at opskrive aktiver udgår (art. 6 udgår)! Dvs årsregnskabslovens § 41 og § 46, stk. 1, kan i givet fald ikke opretholdes.

- Muligheden for at værdiregulere aktiver - bortset fra finansielle instrumenter - over resultatopgørelsen udgår (art. 7, stk. 1, litra b, udgår)! Dvs. årsregnskabslovens § 38 kan i givet fald ikke opretholdes.

- Goodwill skal som hovedregel afskrives over dennes økonomiske levetid, men i ekseptionelle tilfælde, hvor denne levetid ikke kan estimeres pålideligt, tillades en afskrivning over en periode, som medlemmsstaterne kan fastsætte i egen lovgivning inden for et interval mellem 5 og 10 år. Ifølge Kommissionens forslag kunne afskrivningsperioden højst være 5 år i disse tilfælde. Der skal forklares i noterne om afskrivningsperioden (art. 11, stk. 10).

- Notekravene for små selskaber begrænses yderligere. Dog skal små selskaber ifølge JURI's ændringer oplyse om udlån mv. til ledelsen og om det gennemsnitlige antal medarbejdere i virksomheden inklusive eventuelle underentreprenørers personale (art. 17). Der gælder - som i Kommissionens forslag - fortsat et princip om totalharmonisering for små selskaber, dvs. medlemslandene kan ikke kræve yderligere noter for disse selskaber end de, der er fastlagt i direktivets art. 17.

- Revisors påtegning skal indeholde yderligere udtalelser om ledelsesberetningen (art. 34, stk. 1) og der sker tilføjelser til reglerne om revisors påtegninger i direktivet om lovpligtig revision (8. direktiv).

- Land-for-land-rapportering om de af store virksomheder betalte skatter mv. udvides til at omfatte virksomheder i yderligere tre brancher (banker, entreprenører og telekommunikation). Oprindeligt var kun virksomheder inden for råstofudvinding og skovhugst ("lodgers of primary forests") omfattet (art. 37). JURI ønsker - i modsætning til økonomi- og valutaudvalget under Parlamentet, ECON - ikke revisionspligt af land-for-land-rapporteringen.

- De meget lempelige regler, som medlemsstaterne i henhold til et direktiv fra februar 2012 kan fastsætte for mikrovirksomheder, bliver indarbejdet i regnskabsdirektivet (art. 42a).

Det forventes, at Europa-Parlamentet skal have førstebehandling af direktivforslaget, herunder de af JURI stillede ændringsforslag, på en plenarforsamling i Strasbourg i januar 2013. Europa-Parlamentet har dog ikke kompetence til at vedtage et EU-direktivforslag alene, da der kræves enighed mellem Parlamentet og Ministerrådet. Der er væsentlige forskelle mellem den version, som Ministerrådet principgodkendte under det danske formandskab i juni 2012, og den nu foreliggende version fra JURI, og der skal derfor foregå forhandlinger mellem Ministerråd, Parlament og Kommissionen.

Den europæiske revisororganisation FEE har på mange af de væsentligste områder udtalt sig imod de forslag, som JURI nu har vedtaget, herunder forbuddet mod at opskrive aktiver og pligten til at indregne indirekte produktionsomkostninger i den regnskabsmæssige kostpris i små selskaber. Disse ændringer kan medføre mindre relevante årsregnskaber - således at kreditgivere kan blive nødt til at kræve flere supplerende oplysninger ud over årsregnskaberne - og giver byrder til beregning af kostpriserne for små selskaber. Endvidere bliver der på flere områder øgede forskelle mellem regnskaber aflagt efter europæiske regnskabsregler og efter internationale standarder IFRS, bl.a. i kraft af den øgede fokusering på historiske kostpriser frem for dagsværdier, som JURI's ændringer medfører.

Download JURI Report med ændringsforslag til regnskabsdirektivet, september 2012 (118 sider)

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype