Nyheder

Kompromis mellem det irske formandskab og Parlamentet om regnskabsdirektivet

Faglig nyhedDet irske formandskab har den 12. april 2013 indgået et kompromis med Parlamentet om indholdet i det nye regnskabsdirektiv. Direktivet ventes vedtaget i Parlamentet i sommeren 2013.

Regnskab

Det irske formandskab for EU og repræsentanter for Europa-Parlamentet har den 12. april 2013 indgået et kompomis om forslaget til nyt regnskabsdirektiv. Kompromisteksten er meget tæt på det kompromisforslag, som blev udarbejdet under det danske formandskab i juni 2012.

Blandt væsentlige punkter i kompromisteksten kan nævnes:

- Det er fastlagt som et af de almindelige regnskabsprincipper, at indregning og måling skal baseres på forsigtighed.

- Der indføres en mulighed for medlemsstaterne til at undtage virksomheder i det pågældende medlemsland fra kravet om "indhold over form" (substansprincippet).

- Medlemmstaterne får mulighed for at begrænse brugen af væsentlighedsprincippet til kun at gælde ved præsentation og oplysning.

- Der bliver ikke krav om, at alle selskaber skal indregne indirekte produktionsomkostninger i kostprisen af producerede varer mv. Det bliver op til medlemsstaterne at tillade eller kræve indregning af IPO.

- Medlemsstaterne kan fortsat tillade opskrivninger af anlægsaktiver ("revaluation basis of measurement").

- Medlemsstaterne kan fortsat tillade eller kræve brug af dagsværdier fx for investeringsejendomme, samt at værdiændringen for disse aktiver indregnes i resultatopgørelsen.

- Totalharmoniseringsprincippet, som EU-Kommissionen foreslog i relation til oplysningskrav for små selskaber, fastholdes, dvs. medlemsstaterne kan i princippet ikke fastsætte yderligere krav end fastlagt i direktivet til små selskaber. Dette princip skal medvirke til at sikre lettelse af virksomhedernes byrder. Men der er flere modifikationer hertil i kompromisteksten.

- Der skal kræves oplysning om lån og kreditter mv. til ledelsesmedlemmer.

- Medlemsstaterne får mulighed for at kræve yderligere oplysninger mht anlægsoversigt, navn og hjemsted for den virksomhed, der udarbejder koncernregnskab, samt arten af og formålet med virksomhedens arrangementer, som ikke indgår i balancen, begivenheder efter balancedagen og transaktioner med nærtstående parter.

- Det er også tilføjet, at medlemsstaterne kan kræve et begrænset antal yderligere oplysninger i årsregnskaber for små selskaber, når dette er udtrykkeligt krævet af den nationale skattelovgivning eller strengt nødvendigt for skatteopkrævningen.

- Medlemsstaterne får mulighed for at fastlægge afskrivningsperioden inden for intervallet 5-10 år for goodwill, hvor dennes levetid ikke kan estimeres pålideligt. Dermed kan medlemsstaterne på dette område fastlægge en lovgivning, der svarer til kravene i IFRS for SMEs.

- Det skal fortsat være muligt at benytte "merger accounting" (sammenlægningsmetoden) ved virksomhedssammenslutninger med fælles kontrol.

- Der indføjes en bemærkning i forordet (præamblen) til direktivforslaget om, at direktivet ikke forhindrer, at medlemsstaterne kan pålægge små selskaber en revision under hensyntagen til "the specific conditions and needs of small companies and users of the financial statements".

- Der indføjes mere eksplicitte krav til revisors erklæring med hensyn til udtalelsen om ledelsesberetningen.

- Afgrænsningen af virksomheder, der får pligt til at aflægge land-for-land-rapportering om betalte skatter mv. udvides ikke - sådan som en komite under Parlamentet ellers havde foreslået. Dvs. kravet skal "kun" gælde store virksomheder inden for udvindingsindustri eller skovbrug, men EU-Kommissionen skal inden for tre år overveje en udvidelse af rapporteringskravet til andre brancher og om rapporten skal revideres.

- Der indføjes en bagatelgrænse for oplysninger, der gives land-for-land (100.000 euro). Betalinger til det offentlige under denne bagatelgrænse skal ikke oplyses.

Det nye regnskabsdirektiv skal til afstemning i Europaparlamentet - og ventes vedtaget - i juni eller juli 2013. Der ventes en to-års frist for medlemslandene til at gennemføre direktivet i national lov, herunder fx den danske årsregnskabslov.

Link til det irske formandskabs kompromistekst til nyt regnskabsdirektiv, 12. april 2013 (215 sider).

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype