Nyheder

Nordiske revisorforeninger påpeger uheldige virkninger af ændringsforslag til nyt regnskabsdirektiv

Faglig nyhedDe nordiske landes revisorforeninger påpeger i henvendelse til Europa-Parlamentet uheldige konsekvenser af foreslåede ændringer af regnskabsdirektivet.

De seks revisorforeninger i de nordiske lande har i et brev til medlemmer af Europa-Parlamentet udtrykt bekymring over flere af de ændringer til regnskabsdirektivet, som i øjeblikket forhandles i EU.

I brevet fra Nordisk Revisorforbund (NRF) påpeges, at måling af investeringsaktiver til dagsværdier  samt muligheden for at opskrive visse aktiver i balancen fortsat bør være muligt i de medlemslande, der ønsker dette.

I Danmark har det i mange år været tilladt for investeringsvirksomheder at værdiregulere investeringsejendomme mv. til dagsværdier over resultatopgørelsen (årsregnskabslovens § 38). Ligeledes har det i mange år været tilladt at opskrive aktiver over egenkapitalen (via opskrivningshenlæggelser) (årsregnskabslovens § 41).

Den komite under Europa-Parlamentet, som er ansvarlige for at behandle direktivforslag på regnskabsområdet (Legal Affairs Committee - JURI) har på et møde i efteråret 2012 vedtaget, at de bestemmelser i direktivforslaget, der omhandler opskrivninger og brug af dagsværdireguleringer af ikke-finansielle aktiver, skulle udgå af regnskabsdirektivet, således at det herefter kun ville være muligt at benytte dagsværdier på finansielle instrumenter.

Yderligere påpeger NRF, at det er uheldigt, at komiteen foreslår, at definitionen af produktionsomkostninger skal udvides, således at det altid bliver obligatorisk at indregne ikke blot direkte, men også indirekte produktionsomkostninger (IPO) i kostprisen af varer og egenfremstillede anlægsaktiver. I Danmark er det for små selskaber kun obligatorisk at indregne de direkte omkostninger (årsregnskabslovens §§ 40 og 44). Det ville være meget byrdefuldt for små selskaber, hvis de får pligt til at identificere, opgøre og indregne indirekte produktionsomkostninger på de enkelte producerede enheder - hvilket i dag kun er obligatorisk for mellemstore og store selskaber (årsregnskabslovens § 82).

Også andre interessegrupper, herunder den europæiske revisororganisation FEE og den engelske revisorforening ICAEW, har udtrykt betænkeligheder over for de af Parlamentet foreslåede ændringer af direktivet.

Der foregår for tiden trialogforhandlinger mellem repræsentanter for Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen. Europa-Parlamentet forventes at skulle behandle og have afstemninger om regnskabsdirektivet og ændringsforslagene på et plenarmøde den 16. april 2013.

Download brev fra Nordisk Revisorforbund til formanden for Europa-Parlamentets komite for retlige anliggender, februar 2013

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype