Nyheder

EFRAG er kritisk over for udkast til standard om forsyningsselskaber mv

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG kritiserer i sit udkast til høringssvar IASB's planer om at udsende en midlertidig regnskabsstandard om regulatoriske aktiver og forpligtelser.

Regnskab

Den internationale standardudsteder på regnskabsområdet, IASB, udsendte fornylig høringsudkast til en midlertidig standard om indregning af regulatoriske aktiver og forpligtelser i regnskaber for forsyningsselskaber mv. Udkastet er udarbejdet som følge af en beslutning truffet af IASB ultimo 2012 om at opdele projektet om "Rate-regulated Activities" i en kortsigtet del (med en midlertidig standard) om behandling af regnskabsmæssig overdækning/underdækning i balancen og et mere langsigtet projekt om regnskabsaflæggelse i sådanne virksomheder.

Regulatoriske aktiver og forpligtelser ("Regulatory deferral account balances) er i udkastet defineret som: "The balance of any expense (income) deferral or variance account that is included in the setting of the future rate(s) by the rate regulator and that would not otherwise be recognised as an asset or a liability in accordance with other Standards". Det kan fx være overdækning eller underdækning i et givent regnskabsår, som skal udlignes i det kommende regnskabsår via nedsættelse eller forhøjelse af priser eller takster.

Det fremgår af udkastet, at virksomheder, der allerede anvender en eksisterende national regnskabsstandard eller lignende ved indregning af regulatoriske aktiver og forpligtelser i balancen, fortsat kan gøre dette, sålænge IASB ikke har fuldført det mere langsigtede projekt vedrørende en fælles international standard om takstregulerede aktiviteter. I Danmark er der etableret en national praksis via notat fra Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) af 18. maj 2011 ("Regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering"), som formentlig må anses for at være god skik (dansk GAAP - Generally Accepted Accounting Practice) for virksomheder underlagt årsregnskabsloven.

EFRAG, der er rådgivende organ for EU-Kommissionen, gør det i sit udkast til høringssvar klart, at organisationen ikke kan støtte udsendelsen af en sådan midlertidig standard, som IASB har foreslået, dels fordi standarden, i den foreliggende form, vil medføre manglende sammenlignelighed mellem virksomheder, der udnytter mulighederne i standarden, og virksomheder, der i forvejen benytter IFRS, herunder de restriktive definitioner af aktiver og forpligtelser i IASB's begrebsramme og standarder, og dels fordi standarden ikke er afgrænset til førstegangs-anvendelse af IFRS, men tværtimod medvirker til at fastholde hidtidig regnskabspraksis i de enkelte lande, og dermed risikerer at medføre en længere årrække med uensartet regnskabspraksis.

De gange, IASB hidtil har udsendt såkaldte midlertidige regnskabsstandarder, nemlig IFRS 4 om forsikringskontrakter, og IFRS 6 om mineralressourcer (Extractive Industries) har vist, at sådanne standarder godt kan få en meget lang levetid.  Det samme kan således frygtes at blive tilfældet med den standard om "Regulatory Deferral Accounts", som IASB nu har lagt op til.

EFRAG påpeger desuden, at der i udkastet til standard er indbygget flere konflikter i forhold til eksisterende internationale standarder, nemlig IFRS 3 og 9 samt IAS 12, 28, 36 og 39. Der kan desuden være konflikter i forhold til den måde, poster skal præsenteres på i henhold til IFRS 10 samt IAS 1 og 8.

Der er åbent for kommentering over for EFRAG senest den 21. august 2013 samt over for IASB senest den 4.september 2013. 

Pt. er der ingen eller meget få forsyningsselskaber i Danmark, der benytter IFRS som regnskabsmæssigt regelgrundlag. Det kan dog ikke afvises, at en kommende international standard på området kan få afsmittende effekt på god dansk regnskabsskik.

Kommentarer fra medlemmer af FSR - danske revisorer og eventuelle andre interessenter i Danmark kan sendes til FSR - danske revisorers forsyningsarbejdsgruppe og regnskabstekniske udvalg.

Et medlem af FSR - danske revisorers forsyningsarbejdsgruppe, Per Timmermann, er for nylig blevet indvalgt i EFRAGs Rate Regulated Activities Working Group, der primært skal følge det langsigtede IASB-projekt om "Rate-regulated Activities". Det langsigtede projekt hænger også sammen med, at IASB's (og FASB's) kommende begrebsramme for regnskaber (Framework), der bl.a. definerer aktiver og forpligtelser og indregningskriterier, gerne skal på plads, inden der fastlægges en endelig standard på dette område.

Download udkast til EFRAG's høringssvar om "Regulatory Deferral Accounts", maj 2013 

Download IASB's Exposure Draft ED/2013/5, Regulatory Deferral Accounts, april 2013

Link til nyhed fra EFRAG om etablering af Rate Regulated Activities Working Group, maj 2013

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype