Nyheder

FSR - danske revisorer er kritisk over for dele af ny standard om indtægter

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har i høringssvar påpeget, at et nyt udkast til standard fra IASB om indtægter bør ændres på områder, hvor den ikke forekommer praktisk anvendelig, bl.a. med hensyn til tabsgivende kontrakter.

Regnskab

Udstederen af internationale regnskabsstandarder, IASB, har i et fornyet høringsudkast fra november 2011 fremlagt et forslag til en ny regnskabsstandard om indregning af indtægter i årsregnskaber.

Der er - set fra FSR - danske revisorers synsvinkel - sket betydelige forbedringer af udkastet til ny standard i forhold til det oprindelige høringsudkast, som IASB udsendte i 2010. Disse forbedringer ligger på linje med de ønsker, som en række danske virksomheder og revisorer fremførte på møder i Dansk RegnskabsForum ultimo 2010 og primo 2011 om det daværende høringsudkast.

Navnlig er det en betydelig forbedring, at det nye udkast specificerer de situationer, hvor virksomheden overfører kontrollen over varer eller tjenesteydelser over tid, og dermed skal indregne indtægterne fra et salg over tid. Denne i praksis ofte anvendte metode for indtægtsindregning - ofte benævt "percentage of completion" eller produktionsmetoden - var ikke udtrykkeligt omtalt i det tidligere høringsudkast fra 2010.

Der er nogle områder, hvor udkastet til ny standard fortsat forekommer mangelfuldt.

FSR - danske revisorer peger i høringssvar til EFRAG navnlig på, at den regnskabsmæssige behandling af tabsgivende kontrakter ("onerous contracts") og kravene til test af kontrakters indhold af tabsgivende elementer er uhensigtsmæssige og byrdefulde og ofte ikke anvendelige i praksis. Hvor en kontrakt som helhed fortsat er overskudsgivende - men indeholder enkeltelementer, som isoleret set kan være tabsgivende - vil det ikke være hensigtsmæssigt at opdele kontrakten regnskabsmæssigt i mange mindre elementer, såkaldte leveringsforpligtelser ("performance obligations").

Yderligere påpeger FSR - danske revisorer, at det ikke er meningsfyldt kun at skulle indregne tabsgivende leveringsforpligtelser, der er baseret på kontrakter, der indregnes over en periode på mere end 1 år. Også kortere-løbende kontrakter kan være tabsgivende.

Endligt påpeger FSR - danske revisorer, at det er problematisk at skulle skelne mellem situationer, hvor kunden har en ret til at returnere en vare fra de situationer, hvor et salg er betinget af en accept fra kunden eller hvor virksomheden (sælgeren) har en ret til at tilbagekøbe varen (dvs et "repurchase arrangement"), Disse tre situationer er beskrevet i appendix B til exposre draft ED 2011/6. Derfor bør IASB definere de tre situationer tydeligt og give flere eksempler på den regnskabsmæssige behandling i disse situationer.

EFRAG forventes - på baggrund af inputs fra FSR - danske revisorer og andre - at sende et endeligt høringssvar til IASB ultimo marts 2012.

FSR - danske revisorers kommentarer til EFRAG, marts 2012

EFRAG's Draft Comment Letter til IASB

Exposure Draft ED 2011/6, Revenue from Contracts with Customers, november 2011

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype