Nyheder

Forslag om præcisering af standard om indre værdis metode

Faglig nyhedUdstederen af internationale regnskabsstandarder, IASB, foreslår præciseringer af indre værdis metode ved ændringer af egenkapitalen i associerede virksomheder.

Regnskab

Udstederen af internationale regnskabsstandarder, IASB, har udsendt høringsudkast om ændring af IAS 28 om investeringer i associerede virksomheder og joint ventures.

IAS 28 indeholder reglerne om brug af indre værdis metode (equity-metoden) for virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS.

Forslaget indeholder en præcisering i IAS 28, afsnit 10, af, at

a)  investors ("modervirksomhedens") andel af den associerede virksomheds resultat indregnes i investors egen resultatopgørelse

b) investors andel af den associerede virksomheds anden totalindkomst ("other comprehensive income") indregnes i investors egen "anden totalindkomst". Begrebet "anden totalindkomst" ("other comprehensive income") består af bl.a. opskrivninger og valutakursdifferencer, der ikke indregnes i selve resultatopgørelsen, men i en "udvidet" opgørelse betegnet totalindkomst ("comprehensive income")

c) udbytter modtaget fra en associeret virksomhed reducerer den regnskabsmæssige værdi af investeringen, herunder udbytte modtaget i kontanter og andre aktiver mv.

d) investors andel af den associerede virksomheds ændringer i nettoaktiver, der ikke vedrører årets resultat eller anden totalindkomst eller udbytter, skal indregnes direkte i investors egenkapital. Det kan eksempelvis skyldes udvidelse eller nedsættelse af aktiekapitalen, der er rettet mod en tredjepart.

Sidstnævnte er en præcisering, som ikke tidligere har fremgået af standarden.

Der er også indarbejdet en bestemmelse om, at investor - ved ophør af brug af indre værdis metode, f.eks. fordi investor ikke længere har betydelig indflydelse - skal det akkumulerede beløb af egenkapitalændringer (jf. afsnit 10, litra d), som investor tidligere har indregnet direkte på egenkapitalen, nu overføres til resultatopgørelsen, som om dette beløb er realiseret. 

Kommenteringsfristen over for IASB er 22. marts 2013.

Download Exposure Draft ED/2012/3, Equity Method: Share of Other Net Asset Changes. Proposed amendments to IAS 28. November 2012.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype