Nyheder

IASB foreslår ændringer af 11 eksisterende standarder

Faglig nyhedIASB har udsendt et høringsudkast med foreslåede tilpasninger i 11 IAS- og IFRS-standarder.

Regnskab

Udstederen af internationale regnskabsstandarder, IASB, lægger i et høringsudkast op til ændring af 11 eksisterende internationale regnskabsstandarder.

Ændringerne foreslås som et led i den årligt tilbagevendende opsamling af behov for justeringer af de eksisterende standarder.

IASB benytter disse "annual improvements" til at foretage nødvendige, enkeltstående og typisk mindre omfattende ændringer af standarder, som ikke indgår i andre eksisterende større projekter. Det er fortolkningskomiteen - IFRS Interpretations Committee -, der på vegne af IASB har opgaven med at udsende og tage stilling til sådanne Annual Improvements, typisk baseret på de henvendelser, komiteen løbende modtager fra brugerne af de internationale standarder.

Det aktuelle høringsudkast til "annual improvements" indeholder foreslåede ændringer i IFRS 2, 3, 8 og 13 samt IAS 1, 7, 12, 16, 24, 36 og 38.

Blandt de foreslåede ændringer kan nævnes:

IFRS 2 om aktiebaseret vederlæggelse: Det foreslås at præcisere definitionen af "vesting conditions" (dvs. optjenings-betingelserne knyttet til, at medarbejdere optjener retten til aktiebaseret vederlæggelse). Herunder er det præciseret, at en "performance condition" (dvs. en indtjenings-betingelse, som ofte indgår i "vesting conditions") skal indeholde mål, der er inden for den pågældende medarbejders indflydelse og i virksomhedens interesse. Det kan fx ikke være en reference til et generelt aktie-indeks, idet medarbejderen ikke via egne præstationer kan anses for at have tilstrækkelig indflydelse på udviklingen i et sådant indeks. Hvis en aktiebaseret vederlæggelse falder uden for anvendelsesområdet i IFRS 2, skal aflønningen behandles efter de almindelige regnskabsregler for indregning af aflønning som omkostning og gældsforpligtelse. Det er også præciseret, at i tilfælde af, at medarbejderen ikke fuldfører en krævet arbejdsperiode, fx tre års vedvarende ansættelse, som betingelse for at få en aktiebaseret vederlæggelse, skal den indregnede omkostning tilbageføres.

IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger: Det foreslås præciseret, at en forpligtelse relateret til et betinget vederlag, der ydes for en virksomhedsovertagelse, skal måles til dagsværdi, jf. henvisning fra IFRS 3.58 til IFRS 9.

IFRS 8 om driftssegmenter: Det foreslås tilføjet, at eventuelle sammenlægninger af driftssegmenter, som er tilladt efter IAS 8.12, skal forklares nærmere i noterne.

IFRS 13 om dagsværdi-måling: Der indføjes en bemærkning i "Basis for Conclusions" (konklusions-grundlaget for standarden) om, at det som udgangspunkt fortsat er muligt at indregne kortfristede tilgodehavender og gældsforpligtelser til nominel værdi ("invoice amounts") uden tilbagediskontering, selv om mellemværendet ikke er forrentet.

IAS 1 om præsentation af årsregnskaber: Det præciseres i IAS 1.73, at virksomheden skal klassificere en gæld som langfristet ("non-current"), selv om virksomheden har en ret til at refinansiere/forlænge lånet hos den pågældende långiver ud over 12 måner efter balancedagen, hvis denne refinansiering/forlængelse ikke kan ske på uændrede vilkår ("same or similar terms").

IAS 7 om pengestrømsopgørelsen: Det præciseres, at pengestrømme vedrørende låneomkostninger, der er aktiveret, skal indregnes som investeringsaktiv, hvis der er tale om lån til investering i anlægsaktiver, og som driftsaktivitet, hvis der er tale om lån til køb af varebeholdninger.

IAS 16 og 38: Det foreslås at præcisere de hidtidige valgmuligheder i IAS 16 (afsnit 35, litra a og b) og IAS 38 (afsnit 80, litra a og b) for opgørelse af regnskabsmæssig værdi og akkumulerede afskrivninger i forbindelse med en opskrivning af et anlægsaktiv. Det anføres, at ved brug af den førstnævnte metode (litra a) skal en "regnskabsmæssig bruttoværdi" og akkumulerede afskrivninger tilpasses (enten ud fra observerbare markedsdata eller ved "proportionate restatement"), når der foretages en opskrivning af "regnskabsmæssig værdi". Ved brug af den sidstnævnte metode (litra b) skal de akkumulerede afskrivninger  opgøres og fratrækkes i "regnskabsmæssig bruttoværdi", således at nettobeløbet svarer til den opskrevne værdi af aktivet.

IAS 24: Definitionen af nærtstående parter udvides til at indbefatte virksomheder, som måtte udføre ledelsesmæssige eller administrative funktioner for den regnskabsaflæggende virksomhed.

IAS 36: Det foreslås præciseret i afsnit 130 (f), at oplysningskravene i relation til væsentlige nedskrivninger af "value in use" også skal gælde, når nedskrivning til genindvindingsværdi er baseret på brug af dagsværdi minus omkostninger ved afhændelse af det pågældende aktiv. Oplysningskravene omfatter bl.a., hvor lang en periode der indgår i tilbagediskontering af årlige pengestrømme, hvilken vækstrate, der indgår i beregning af terminalværdien, samt anvendt diskonteringsfaktor.

Ændringerne i standarderne tænkes som hovedregel at træde i kraft 1. januar 2014.

Kommenteringsfristen over for IASB er 5. september 2012. 

FSR - danske revisorers medlemmer og andre interessenter i Danmark er meget velkomne til at sende kommentarer senest 13. august 2012 til fsr@fsr.dk, att.: Regnskabsteknisk Udvalg.

Download Exposure Draft ED/20012/1: "Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle", May 2012

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype