Nyheder

IASB genoptager projekt om regnskabsaflæggelse for takstreguleret virksomhed

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB har genoptaget et projekt om regnskabsaflæggelse i virksomheder underlagt takstregulering såsom forsyningsvirksomheder. Der nedsættes nu en rådgivende gruppe, som skal bistå IASB med et diskussionsoplæg.

Regnskab

Udstederen af internationale regnskabsstandarder, IASB, har besluttet at udarbejde et diskussionsoplæg om regnskabsaflæggelse i takstreguleret virksomhed ("Rate-regulated Activities"). Sådanne aktiviteter findes f.eks. i forsyningsvirksomheder, der er underlagt offentlig prisregulering, der følger et "hvile-i-sig-selv-princip".

IASB havde et projekt i gang om samme emne i perioden 2008-2010, der resulterede i et høringsudkast, Exposure Draft ED/2009/8, "Rate-regulated Activities", i juli 2009.

Projektet blev dengang ikke færdiggjort som følge af andre, højere prioriterede projekter hos IASB samt på grund af de meget divergerende synspunkter, som kom til udtryk under høringsrunden.

IASB søger nu kandidater til en ny-etableret rådgivende gruppe: Consultative group on Rate-regulated Activities.

Det diskussionsoplæg, som nu skal udarbejdes af IASB i samarbejde med den rådgivende gruppe, skal danne grundlag for en vurdering af, om takstreguleringen for disse virksomheder medfører særlige aktiver og forpligtelser ud over de sædvanlige aktiver og forpligtelser i balancen. I så fald skal det vurderes, hvordan sådanne aktiver og forpligtelser skal indregnes i regnskabet, samt hvorvidt og hvordan de eksisterende regnskabsstandarder skal tilpasses for at tage hensyn til disse særlige aktiver og forpligtelser.

I Danmark blev der i 2011 skabt en afklaring om, hvorvidt og hvornår der skal ske indregning af reguleringsmæssige aktiver og forpligtelser som følge af takstmæssige ubalancer med kunderne (underdækning/overdækning ved for lave/høje takster) i givne regnskabsår for forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering, jf. Erhvervsstyrelsens fortolkning af årsregnskabslovens § 33 om indregning af aktiver og forpligtelser (se notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, maj 2011). Styrelsens notat uddyber endvidere kravene om nedskrivning af anlægsaktiver (f.eks. forsyningsnet mv.) efter årsregnskabslovens § 42 samt reglerne for præsentation af overskud og kapital i egenkapitalen, som efter særlovgivningen for disse virksomheder ikke kan udloddes til ejerne.

Interesserede kandidater til den ny-etablerede rådgivende gruppe skal indsende ansøgning til IASB senest den 4. marts 2013.

Download IASB invites nominations for membership of a consultative group on Rate-regulated Activities, 30. januar 2013

Link til notatet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, maj 2011

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype