Nyheder

Mindre ændringer af regnskabsstandarder er vedtaget af EU

Faglig nyhedEU-Kommissionen har godkendt og via EU-Tidende udsendt de seneste ændringer til en række internationale regnskabsstandarder: IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32 og IAS 34. Ændringerne træder i kraft fra 2013-årsrapporter.

Regnskab

EU-Kommissionen har ultimo marts 2013 godkendt ændringer af en række internationale regnskabsstandarder fra IASB - det såkaldte "Improvement 2009-2011"-projekt.

Formålet med disse ændringer af regnskabsstandarderne er at præcisere, strømline og tilrette tekster, som har vist sig uklare hos brugerne af IAS- og IFRS-standarder. I de årlige "Improvement"-projekter indgår ikke-presserende, men nødvendige emner, der løbende tages op over for IASB.

Der er bl.a. foretgaet følgende præciseringer:

I IAS 1 er kravene om sammenligningstal blevet præciseret.

I IAS 16 er det præciseret, at reservedele, standby-udstyr og serviceudstyr indregnes i overensstemmelse med standarden, når de opfylder definitionen på materielle anlægsaktiver. Ellers klassificeres sådanne poster som varebeholdning.

I IAS 32 præciseres, at indkomstskat, der vedrører udbetaling til ejerne af et egenkapitalinstrument og transaktionsomkostninger ved en egenkapitaltransaktion regnskabsmæssigt skal behandles i overensstemmelse med IAS 12.

I Ias 34 præciseres kravene til segmentoplysninger i delårsregnskaber fsva. de samlede aktiver og forpligtelser for et præsentationspligtigt segment.

Der er også ændringer til appendiks D i IFRS 1, IAS 16 og IAS 34 i form af præciseringer eller rettelser.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. De er obligatoriske for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter de internationale standarder, dvs. primært børsnoterede selskaber.

EU-Kommissionen er hermed stort set ajour med at godkende alle af IASB udsendte regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Dog mangler stadig en europæisk stillingtagen til og godkendelse af IFRS 9 om finansielle instrumenter, hvilket vil ske samlet, når IASB har udsendt alle dele af denne nye standard, samt af den af IASB i juni 2012 udsendte "Transition Guidance" til IFRS 10, 11 og 12, samt af ændringerne vedrørende investeringsvirksomheder (ændringer til IFRS 10 og 12 samt IAS 27), som IASB udsendte i oktober 2012.

Download EU-Kommissionens forordning nr. 301/2013

Download EFRAG's oversigt over status på EU's godkendelser af internationale regnskabsstandarder

 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype