Nyheder

Nye IFRS-krav til specifikation af anden totalindkomst

Faglig nyhedNye krav i IAS 1 om præsentation af poster i egenkapitalopgørelsen (recyclable henholdsvis non-recyclable posteringer) træder i kraft 1. juli 2012. Det er besluttet i form af en forordning fra EU-Kommissionen. Ligeledes er vedtaget en ny version af IAS 19 om personaleydelser, herunder pensionsordninger.

EU-Kommissionen har den 5. juni 2012 udsendt en forordning om vedtagelsen af ændringer af IAS 1 om præsentation af årsregnskaber og af IAS 19 om personaleydelser. I relation til begge standarder har det rådgivende regnskabsorgan EFRAG været konsulteret forud for vedtagelsen, og EFRAG har indstillet til EU-Kommissionen, at standarderne skal endosseres i EU.

Formålet med ændringerne til IAS 1, der blev udsendt af IASB i juni 2011, er at gøre præsentationen af det stigende antal poster, som virksomhederne indregner i anden totalindkomst ("Other Comprehensive Income" - ofte forkortet OCI), klarere og hjælpe regnskabsbrugerne med at skelne mellem de i anden totalindkomst indregnede poster, der efterfølgende kan omklassificeres til resultatopgørelsen, og de poster i anden totalindkomst, der aldrig vil blive omklassificeret.

Ændringerne af IAS 1 indebærer:

- at virksomhederne skal opdele egenkapitalopgørelsen - nærmere bestemt bevægelserne i anden totalindkomst - i to undergrupper, nemlig de posteringer, der i et senere regnskabsår vil blive omklassificeret til resultatopgørelsen ("recycling"), henholdsvis de posteringer, som ikke vil kunne blive overført til resultatopgørelsen ("non-recycling").

- at virksomhederne skal præsentere de skatter, der påhviler de senere omklassificerbare poster ("recyclable items") henholdsvis de skatter, der relaterer sig til de ikke-omklassificerbare posteringer på egenkapitalen. Denne specifikation kræves i de tilfælde, hvor posteriger på "anden totalindkomst" vises før skat, hvilket i praksis er den normale måde at vise posteringer i både resultatopgørelse og i egenkapitalen på.

- at betegnelsen "totalindkomstopgørelse for regnskabsåret" ændres til "resultatopgørelse og opgørelse af anden totalindkomst for regnskabsåret" (afsnit 10 i IAS 1). Det er dog fortsat valgfrit, hvilken præcis betegnelse, den enkelte virksomhed ønsker at anvende for totalindkomstopgørelsen.

Ændringerne af IAS 1 gælder for regnskabsår, der begynder 1. juli 2012 eller senere.

EU-Kommissionen har samtidig i forbindelse med den udsendte forordning vedtaget den nye version af IAS 19, som IASB udsendte i juni 2011. De foretagne ændringer i IAS 19 har til formål at styrke regnskabsbrugernes indsigt i, hvordan ydelsesbaserede pensionsordninger påvirker en virksomheds finansielle stilling, indtjening og pengestrømme. Der er bl.a. nu krav om straks-indregning af alle ændringer i pensionsforpligtelser og -aktiver. Dermed afskaffes den hidtidige "korridor-metode". Der er også sket indskrænkninger i valgmuligheder med hensyn til at præsentere aktuarmæssigt opgjorte gevinster og tab. Omvurderinger skal indgå i anden totalindkomst. IAS 19 har ikke relevans for de fleste danske arbejdsgivere i forhold til deres danske medarbejdere, idet pensionstilsagn efter lovgivningen afdækkes via pensionskasser eller forsikringsselskaber. De fleste danske virksomheden har således ikke påtaget sig pensionsforpligtelser ud over de løbende indbetalinger til pensionskasser mv., der modsvares af samtidige modtagne arbejdsydelser fra medarbejderne, og der skal således ikke indregnes en forpligtelse i arbejdsgiverens regnskab.

Den nye version af IAS 19 gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere.

EU-Kommissionens forordning 475/2012 om IAS 1 og IAS 19 af 5. juni 2012

EFRAG's endorsement advice vedrørende IAS 1, oktober 2011

EFRAG's endorsement advice vedrørende IAS 19, oktober 2011

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype