Nyheder

Nyt udkast til standard om indtægter er udsendt i høring

Faglig nyhedDe to store organisationer for regnskabsstandarder, IASB og FASB, har udsendt nyt udkast til en standard om indregning af indtægter i årsregnskabet. I udkastet er foretaget flere ændringer for at imødekomme de kritiske kommentarer til et tidligere udkast til standard. Bl.a. er der klarere retningslinjer for igangværende arbejder og servicekontrakter.

Regnskab

Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, har i samarbejde med den amerikanske standardudsteder, FASB, udsendt et nyt udkast til en kommende international regnskabsstandard om indtægter.

Formålet med en ny standard er at sikre bedre informationer i regnskaberne og opnå konvergens mellem de regnskabsregler for indregning af indtægter, der gælder i IASB-regi henholdsvis FASB-regi på tværs af brancher og indtægtstyper.

Regler for regnskabsmæssig behandling af indtægter er relevant i alle typer af virksomheder, og der forekommer mange forskellige former for indtægter i praksis. Det er derfor vigtigt, at den kommende internationale standard er robust og velgennemtænkt. Derfor har IASB og FASB været lydhøre over for de mange kritiske kommentarer og indlæg, der kom til udtryk i forbindelse med det tidligere høringsudkast om samme emne fra 2010 (Exposure Draft ED/2010/6), og har besluttet at gennemføre en fornyet høring.

Det nye udkast indeholder grundlæggende samme kriterier for, hvornår der skal indregnes en indtægt som hidtil, herunder kriteriet om, at kunden skal have opnået kontrol over aktivet (afsnit 31). Men de nærmere retningslinjer er omformuleret, bl.a. ud fra en "risks and reward"-tankegang. Der er indføjet retningslinjer for de i praksis ofte forekommende situationer, hvor en vare eller ydelse leveres over flere perioder frem for på et givent tidspunkt, herunder serviceydelser og andre igangværende arbejder. Sådanne retningslinjer har hidtil været at finde i IAS 11 og IAS 18, men var ikke udtrykkeligt gengivet i høringsudkastet fra 2010, hvilket afstedkom kritik fra mange virksomheder, standardudstedere, revisorer m.fl., herunder fra FSR - danske revisorer.

Det nye udkast indeholder også mere klare retningslinjer for, hvornår der regnskabsmæssigt skal ske kombination af to eller flere juridisk forskellige kontrakter, som virksomheden har indgået med samme kunde (eller nærtstående parter) samtidigt eller næsten samtidigt.

Der er ikke længere udformet særlige bestemmelser om regnskabsmæssig opsplitning ("segmentation") af én kontrakt, idet overvejelserne om at adskille elementer i en kontrakt skal ske med udgangspunkt i de generelle regler om identificering af "performance obligations". Det afgørende er, om de pågældende "performance obligations" kan siges at være "distinct" (afsnit 23).

Bestemelsen om, hvordan man skønner over transaktionsprisen i de tilfælde, hvor prisen afhænger af variable faktorer, er ændret, således at der skal foretages et skøn baseret på enten sandsynlighedsvægtet beløb eller det mest sandsynlige beløb, afhængigt af hvad virksomheden mener bedst forudsiger det beløb, som virksomheden vil modtage i vederlag (afsnit 55).

Kommenteringsfristen over for IASB er 13. marts 2012.

FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg vil gennemgå det nye udkast og modtager meget gerne kommentarer fra medlemmer og andre interesserede.

Det ventes, at en ny international standard om indtægter vil kunne træde i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Pressemeddelelse fra IASB og FASB af 14. november 2011

Exposure Draft ED/2011/6. Revenue from Contracts with Customers 

Snapshot - overview of the main proposals 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype