Nyheder

FSR - danske revisorer er kritisk over for foreslåede regler om mikroregnskaber

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har i et kritisk høringssvar påpeget, at de foreslåede ændringer af årsregnskabsloven på en række områder skaber mindre gennemsigtighed og skader årsregnskabernes aktualitet. Især er FSR - danske revisorer kritiske over for de meget begrænsede regler for mikrovirksomheder.

Regnskab

FSR - danske revisorer har i sit høringssvar til Erhvervsstyrelsen peget på,

- at foreningen ser meget kritisk på de foreslåede meget begrænsede regnskabskrav for mikrovirksomheder, da det forringer virksomhedernes adgang til værdifuld og pålidelig regnskabsinformation, hvilket bl.a. giver øgede tab på udlån og forringer kreditværdigheden hos virksomhederne, og det kan samlet set være til skade for de selvsamme virksomheder,

- at størrelsesgrænserne for, hvilke virksomheder der er i regnskabsklasse B forhøjes for meget, og langt mere end inflationen,

- at den foreslåede forlængelse af indsendelsesfristen forringer regnskabernes aktualitet, hvilket stiller regnskabsbrugerne dårligere.

Blandt problemer ved de nye begrænsede regnskabsregler for mikrovirksomheder peger FSR - danske revisorer på, at det grundlæggende princip om "retvisende billede" brydes, at regnskabsbrugerne vil komme til at mangle værdifulde oplysninger om anvendt regnskabspraksis, og at oplysninger om op- og nedskrivninger vil være skjult for regnskabsbrugerne. Yderligere vil tiltagene være i modstrid med regeringen egen vækstplan, "Danmark helt ud af krisen", der lægger op til, at erhvervslivet skal have bedre og gratis adgang til aktuelle og pålidelige regnskabsdata fra andre virksomheder for at begrænse kredittab og modvirke svindel.

Ligeledes peges på, at den foreslåede "lempelse" om ikke at udarbejde ledelsespåtegning i små virksomheder med kun et ledelsesmedlem er uden reel substans, og at ledelsespåtegningen er et godt instrument til at sikre, at ledelsesmedlemmerne tager deres ansvar for aflæggelse af en retvisende årsrapport alvorligt.

FSR - danske er meget positivt stemt over for de dele af udkastet til lovforslag, der i høj grad tilpasser årsregnskabsloven til de senere års ændringer af de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Samtidig foreslår FSR - danbske revisorer, at loven tilpasses de internationale standarder med hensyn til oplysninger om usikkerhed om fortsat drift.

Det forventes, at erhvervs- og vækstministeren vil fremsætte lovforslag i folketinget ultimo januar 2015 om ændringer af årsregnskabsloven. Formålet med lovforslaget vil være at lette de administrative byrder, at implementere EU's nye regnskabsdirektiv og foretage en tilpasning af loven til de internationale regnskabsstandarder. Det nye regnskabsdirektiv skal være implementeret i loven senest primo juli 2015. De nye regnskabsregler forventes senest at træde i kraft for 2016-årsregnskaber.

Download FSR - danske revisorers høringssvar om udkast til ændringer af årsregnskabsloven, 7. december 2014

Læs mere om Erhvervsstyrelsen udkast til lovforslag her.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype