Nyheder

Flere nye fejltyper i offentliggjorte årsrapporter

Faglig nyhedAssistanceerklæring underskrevet af ikke-godkendt revisor samt manglende noteoplysning om antal medarbejdere er nye fejltyper konstateret i offentliggjorte årsrapporter hos Erhvervsstyrelsen.

Regnskab

FSR – danske revisorer har tidligere bragt en oversigt over hyppige fejl og mangler i årsrapporter, der offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Sådanne fejl og mangler ses i langt de fleste tilfælde i årsrapporter, der ikke har været underlagt revision eller anden medvirken fra en godkendt revisor. Ved en yderligere gennemgang af postkassen rigtigrevisor@fsr.dk kan FSR – danske revisorer supplere oversigten med følgende fejltyper:

  • Manglende underskrift fra godkendt revisor ved erklæring om opstilling af finansielle oplysninger jf. årsregnskabsloven § 135a, stk. 1, 2. pkt.
  • Manglende noteoplysning om antal medarbejdere jf. årsregnskabsloven § 68.

Erhvervsstyrelsen forventer, at de kommende krav i indsendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2018, om oplysning af revisors unikke identifikationsnummer (MNE), vil føre til et fald af indsendte årsrapporter, der er omfattet af årsregnskabsloven, men som fejlagtigt ikke er underskrevet af en godkendt revisor.

De tidligere relevante fejltyper er:

  • Manglende ledelsespåtegning (kan ikke fravælges, hvis der er mere end ét ledelsesmedlem)
  • Manglende sammenligningstal
  • Mangelfuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis (kan kun udelades, hvis man er omfattet af mikro-reglerne og skriver det i en note, og gælder ikke for holdingselskaber)
  • Mangler i håndtering af mulighed for at undlade revision (betingelserne opfyldes ikke).
  • Manglende eller forkert selskabsnavn og manglende angivelse af selskabsform (fx A/S, ApS eller IVS) på årsrapporten.
  • Mange unødvendige regnskabsposter medtages (fyldt med nuller).

De til postkassen indsendte årsrapporter viser, at mange virksomheders årsrapporter stadig er præget af mangler ved håndtering af mulighederne for at fravælge revision. Det følger af årsregnskabsloven § 9, stk. 6, at der i ledelsespåtegningen skal afgives en erklæring fra ledelsen om, at virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision – et krav, som mange virksomheder ikke forholder sig til.

Manglende eller forkerte sammenligningstal samt inddragelse af unødvendige oplysninger i f.eks. anvendt regnskabspraksis er ligeledes forhold, der fortsat illustrerer en generel lav kvalitet af de ikke reviderede årsrapporter.

I Digital Signatur kan du læse mere om Erhvervsstyrelsens tiltag for at sikre en højere kvalitet af offentliggjorte årsrapporter.

 

 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype