Nyheder

Stadig fejl i børsnoterede virksomheders årsrapporter

Faglig nyhedDen af Fondsrådet udførte regnskabskontrol i 2012 viste, at der stadig er fejl i en betydelig andel af årsrapporter og delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er fundet et bredt spektrum af fejl, bl.a. manglende dokumentation for et udskudt skatteaktiv samt manglende eller for lave nedskrivninger.

Regnskab

Finanstilsynet har primo marts 2013 udsendt den årlige redegørelse for det forgangne års regnskabskontrol.

Redegørelsen for regnskabskontrollen viser, at der blev fundet fejl i 5 ud af 11 færdigkontrollerede årsrapporter for 2011. Der blev i 2012 færdigkontrolleret 8 delårsrapporter for 2012, hvoraf der var fejl i 3 og ingen fejl i 5. Der blev desuden kontrolleret 10 årsrapporter for 2010, hvoraf der var fejl i 4, samt 5 delårsrapporter for 2011, hvoraf der var fejl i én.

Sanktioner har bestået i påbud om at komme med korrigerende/supplerende information, påtale eller fremadrettet påbud.

Den samlede status for regnskabskontrollen for års- og delsårsrapporter i de seneste fire år (tabel 4 i Fondsrådets redegørelse) viser bl.a., at der for 2012 er fundet fejl i 3 ud af 8 kontrollerede rapporter (der i sagens natur alle er delårsrapporter), for 2011 i 6 ud af 17 kontrollerede rapporter, for 2010 i 17 ud af 35 kontrollerede rapporter (de fleste fundne fejl var i delårsrapporter) og for 2009 i 36 ud af 45 kontrollerede rapporter (de fleste fundne fejl var i årsrapporter).

FSR – danske revisorers bemærkninger

Antallet af fundne (alvorlige) fejl er relativt set ikke så stort i forhold til det samlede antal børsnoterede selskabers års- og delårsrapporter – og noget lavere end tidligere, hvor regnskabskontrollen var ny. Det generelle indtryk er, at fejlhyppigheden samlet set er faldende, og at det er blandt mindre børsnoterede selskaber med begrænset regnskabsmæssig ekspertise, der ses flest fejl. Der findes ikke statistik over, hvilke størrelsesgrupper mv. af selskaber, der tegner sig for størst fejlhyppighed.

De fleste sager i 2012 har været afgjort på sekretariatsniveau, og disse afgørelser er ikke offentligt tilgængelige. Kun 5 selskaber har i 2012 fået en afgørelse i selve Fondsrådet. Heraf er 3 selskaber inden for den finansielle sektor (to nødlidende pengeinstitutter og en sparevirksomhed) og de 2 øvrige er inden for ejendomsbranchen hhv. jordbrugsvirksomhed. Der har således ikke været afgørelser om fundne fejl i mere traditionelle industri- og handelsvirksomheder.

Desuden skal fremhæves, at det konstaterede antal fejl skal ses i lyset af, at de fleste sager er udtaget ud fra en risikovurdering (en indledende screening af alle års- og delårsrapporter), og sandsynligheden for at finde fejl i de udtagne rapporter er derfor relativt høj.

Konkrete fejltyper

De materielle fejl konstateret i selve Fondsrådet har bl.a. bestået i,

-       at et pengeinstitut ikke kunne dokumentere, at et udskudt skatteaktiv kunne udnyttes i fremtidig skattepligtig indkomst (jf. IAS 12)

-       at det samme pengeinstitut havde indregnet et tilkøbt indlånsoverskud som goodwill, selv om det burde indregnes som et separat immaterielt aktiv (jf. IFRS 3)

-       at et pengeinstitut ikke havde taget højde for objektiv indikation for værdiforringelse og havde nedskrevet for lidt på bl.a. udlån og tilgodehavender vedrørende engagementer med gentagne negative resultater og negativ egenkapital (jf. IAS 36 og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse)

-       at det samme pengeinstitut ikke havde nedskrevet ejendomme

-       at et ejendomsselskab ikke kunne dokumentere beregningen af dagsværdier af investeringsejendomme

-       at et selskab havde indregnet et jordareal forkert.

De fejl, som sekretariaterne har vurderet og afgjort, har vedrørt et bredt spektrum af fejltyper, bl.a.:

-       manglende oplysninger om forudsætninger ved beregning af dagsværdi på projektudviklingsejendomme

-       manglende totalindkomstopgørelse i en delårsrapport

-       manglende oplysning om transaktioner med nærtstående parter i en delårsrapport

-       redegørelse for virksomhedsledelse var ikke tilgængelig på tidspunktet for offentliggørelse af årsrapporten

-       manglende udarbejdelse af en samlet redegørelse for virksomheds-ledelse.

Temaer i regnskabskontrollen i 2012

Fondsrådet anlagde for 2012 en tematisk tilgang – dvs. man undersøgte mere på tværs af selskaberne – følgende fejltyper:

 -       indregning af udskudte skatteaktiver i finansielle virksomheder, hvor der ikke var belæg for at anse underskud som anvendeligt i fremtidige år

-       manglende konstatering af objektiv indikation for værdiforringelse og nedskrivning af udlån

-       mangelfulde oplysninger om risici og forventninger i de enkelte afdelinger i investeringsforeningers ledelsesberetninger (hvilket udmøntede sig i, at Investeringsforeningsrådet udsendte en vejledning med eksempler og skabeloner for en afdelingstekst, der kan anvendes af investeringsforeninger, der er afdelingsopdelt).

Regnskabskontrol fremover

Fondsrådet er - ligesom Det Finansielle Virksomhedsråd - nedlagt pr. 1. januar 2013, og er erstattet af Det Finansielle Råd. Selve regnskabskontrollen fortsætter uændret i regi af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, og principielle sager behandles nu i Det Finansielle Råd.

Download Redegørelse for Fondsrådets regnskabskontrol 2012

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype