Nyheder

Certificeringsordningen præciseres i ny vejledning fra Finanstilsynet

Faglig nyhedDen ændrede certificeringsordning, som blev aftalt mellem bl.a. FSR - danske revisorer og Finanstilsynet, er uddybet i en ny vejledning.

RevisionVirksomhedsret

Finanstilsynet har i april 2018 udsendt dels en ændret bekendtgørelse om certificering af statsautoriserede revisorer og dels en vejledning til bekendtgørelsen.

Den ændrede certificeringsordning er kommet i stand efter henvendelser til tilsynet fra FSR - danske revisorer og brancheorganisationer i den finansielle sektor om behovet for en mere afbalanceret certificeringsordning, således at der fortsat er et passende antal certificerede revisorer til at udføre revision i kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Der er således bl.a. krav om et færre antal debiterbare timer end tidligere, jf. § 4 i bekendtgørelsen, og det er muligt at tælle timer fra fem ud af de seneste syv år.

Formålet med den nu udsendte vejledning er at beskrive Finanstilsynets praksis vedrørende certificeringsordningen, så det bliver mere gennemskueligt for revisorer, der ønsker certificering til at foretage revision i kreditinstitutter henholdsvis forsikringsselskaber, hvad der skal opfyldes for at blive og bevare sin certificering.

Vejledningen omhandler bl.a. de forudsætninger, der skal opfyldes for, at debiterbare timer kan medregnes i dokumentationen for timeforbrug de seneste fem år på det/de områder, certificeringen gælder til.

Alternativt kan revisor dog vælge at tælle timer i fem af de seneste syv år. I så fald skal revisor kunne dokumentere sit timeforbrug inden for de fem udvalgte år inden for de seneste syv år.

Det er i vejledningen præciseret, at det er en "rullende opgørelse", idet fx de seneste fem år skal forstås som "de seneste 60 måneder". Når revisor ansøger om certificering, er de debiterbare timer, de timer der er udført frem til den seneste hele måned forud for ansøgningen.

Vejledningen præciserer, hvordan Finanstilsynet vurderer revisors anden relevante erfaring, jf. § 4, stk. 3, i bekendtgørelsen: "Uanset at timekravene i stk. 1, nr. 1, eller stk. 2, ikke er fuldt ud opfyldt, kan Finanstilsynet efter en konkret vurdering anse betingelserne for opfyldt på grundlag af anden relevant erfaring".

Der er også præcisering af, hvilke andre ydelser end revision, Finanstilsynet kan anerkende efter en konkret vurdering, fx timer som leder af financial controlling i en finansiel virksomhed. Endelig er der en uddybning af, hvordan opgørelse af timer inden for fem udvalgte af de seneste syv år foregår.

Den ændrede certificeringsordning er trådt i kraft 1. maj 2018.

Download bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018 om certificering af statsautoriserede revisorer.

Download vejledning nr. 9268 af 18. april 2018 om certificeringsordningen.

 

 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype