Nyheder

5 gode råd til indberetning af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2012

Faglig nyhedFlere hundrede tusinde virksomheder og selskaber skal i det næste stykke tid selvangive via TastSelv. For at sikre en god proces, har SKAT til FSR udarbejdet følgende 5 gode råd, som revisor bør være opmærksom på ifm. med selvangivelsen for selskaberne. Vær eksempelvis opmærksom på, at indberetningen skal ske og være godkendt på under 20 min., da man ellers ryger af systemet igen og oplysningerne vil ikke være gemt!

Skat
  1. Indsend oplysninger om ændringer i sambeskatningsforhold i god tid inden selvangivelsesfristens udløb. 
  2. Du bør have alle data og selvangivelsestal klar inden indberetningen påbegyndes og gøre den færdig indenfor  20 minutter.
  3. Du bør – i god tid inden selvangivelsesfristens udløb – sikre dig, at du har adgang til at indberette på selskabets vegne. 
  4. Vær opmærksom på indberetning af ejer-oplysninger. 
  5. Vær opmærksom på ændringerne af selskabsselvangivelsen for 2012.

Ad 1. Indsend oplysninger om ændringer i sambeskatningsforhold i god tid inden selvangivelsesfristens udløb.

Oplysninger om indtræden og udtræden af en sambeskatning skal indgives til SKAT hurtigst muligt efter selskabets m.v. indtræden henholdsvis udtræden. SKATs registrering af den ændrede sambeskatningskreds er en forudsætning for, at der kan foretages en korrekt indberetning af selskabsselvangivelsen.

SKAT opfordrer således til, at oplysninger om ændringer i sambeskatningsforhold indsendes hurtigst muligt, og ikke samtidig eller umiddelbart før indberetningen skal foretages.

Oplysningerne kan indsendes ved anvendelse af blanket nr. 05.031, som findes på SKAT.dk under Virksomhed og ”blanketter”, eller ved brev.  Oplysningerne kan sendes via TastSelv Erhverv ved at vælge ”Kommunikation med SKAT” og vedhæfte de dokumenter, der skal indsendes.

Er linket til ”Kommunikation med SKAT” ikke synligt i venstremenuen i TastSelv Erhverv, kan det skyldes, at denne mulighed ikke er tilmeldt for selskabet. Tilmeldingen kan foretages under ”Administration”.

Selskabers særindkomst (delårsindkomst) kan ikke indberettes direkte i TastSelv Erhverv, men skal selvangives på blanket og indsendes til SKAT. Dette kan også ske via ”Kommunikation med SKAT”.

Ad 2. Du bør have alle data og selvangivelsestal klar inden indberetningen påbegyndes.

Du skal være opmærksom på, at SKATs systemer ikke kan gemme en kladde eller en delvis indberetning af selskabsselvangivelsen. Hvis du logger af TastSelv Erhverv inden du er færdig med din indberetning vil alle de indtastede data være tabt, og du skal begynde forfra.

Endvidere er der en ”timeout” i systemet, således at indberetningen skal være gennemført indenfor 20 min. fra du har logget dig på TastSelv Erhverv og til du har godkendt din indberetning endeligt.

Det er derfor en god ide, at have alle oplysninger og selvangivelsestal klar inden indberetningen påbegyndes.

Ad 3. Du bør – i god tid inden selvangivelsesfristens udløb – sikre dig, at du har adgang til at indberette på selskabets vegne.

Du kan finde mere information og vejledning herom på SKAT.dk under Virksomhed og ”videoer” i skærmens højre menu. Under overskriften ”Adgang til TastSelv” ligger videoer om tilmelding til revisorordning og autorisering af revisor.

Ad 4. Vær opmærksom på indberetning af ejeroplysninger.

Selskabet skal nu oplyse om ejere, der i løbet af indkomståret har besiddet mindst 5 pct. af selskabskapitalen eller har rådet over mindst 5 pct. af den samlede stemmeværdi i selskabet. Tidligere skulle indsendes oplysninger om hovedaktionærforhold.

Oplysningerne om ejerforhold indberettes også digitalt via TastSelv Erhverv samme sted som selvangivelsen, men indberetningen kan foretages i løbet af året og uafhængigt af indberetningen af selve selskabsselvangivelsen.

Ad 5. Vær opmærksom på ændringerne af selskabsselvangivelsen for 2012.

Der er tre nye felter på selskabsselvangivelsen for 2012, som vedrører oplysninger om rentefradragsbeskæring, jf. selskabsskattelovens § 11 B og 11C.

Felt 195

Feltet er obligatorisk og skal udfyldes. Hvis selskabets nettofinansieringsudgifter er mindre end 21.300.000 kr. sker der ingen fradragsbeskæring, og selskabet skal afkrydse i ”Nej”. Selskaber, der indgår i en sambeskatning, skal opgøre koncernens fradragsbeskæring samlet.

Felt 196

Feltet skal kun udfyldes, hvis felt 195 er udfyldt med ”Ja”. Beløbet noteres uden fortegn. Selskaber, der indgår i en sambeskatning, skal opgøre koncernens nettofinansieringsudgifter samlet.

Felt 197

Feltet skal kun udfyldes, hvis felt 195 er udfyldt med ”Ja”. Beløbet noteres ligeledes uden fortegn. Selskaber, der indgår i en sambeskatning, skal opgøre koncernens skattemæssige værdi af aktiverne samlet. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres ved indkomstårets udløb.

Endelig er felt 096 om udbytteskat indeholdt med 16,5 % fjernet fra selskabsselvangivelsen, da det ikke længere er aktuelt.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype