Nyheder

Obligatorisk digital indberetning af selskabsskat

Faglig nyhedSKAT arbejder på en ny digital løsning til indberetning af selskabsskat. Når denne idriftsættes, vil det være obligatorisk for alle selskaber at selvangive mv. via denne løsning. Papirselvangivelserne vil således udgå. Den kommende løsning ligger i forlængelse af regeringens målsætning om obligatorisk digital kommunikation med det offentlige samt ny lovgivning vedrørende begrænsning af underskudsfremførsel og etablering af et underskudsregister

Skat

Det nye TastSelv Selskabsskat
Den kommende løsning vil bestå af 1) registrering af grunddata for selskabsskat 2) en selvangivelsesløsning inklusiv kladdefunktion 3) et underskudsregister 4) en beregningsmotor samt 5) online foreløbig skatteberegning. 

FSR har modtaget nedenstående fra SKAT ifm. udviklingen af den nye løsning.

Den nye løsning vil blive mere målrettet selskaber og rådgiveres behov og arbejdsprocesser end den, SKAT i dag tilbyder i TastSelv Erhverv.

Løsningen vil understøtte reglerne om begrænsning i selskabernes adgang til fremførsel af underskud, idet der vil være en digital registrering af det enkelte selskabs underskudssaldo og systemet vil foretage beregningen af den skattepligtige indkomst og underskudsfordelingen. Det vil efter SKATs opfattelse resultere i en mere korrekt beregning af selskabsskatten for det enkelte selskab og i, at underskud fremføres efter gældende skatteregler.

Kladdefunktionen vil kun kunne ses af selskaberne og deres rådgivere. Kladefunktionen betyder blandt andet, at selskab og rådgiver løbende kan arbejde med selvangivelsen, indtil den er klar til indberetning, hvorefter kunden kan ”sende” den afsted til SKAT.

Fuld digital indberetning
Når den digitale understøttelse af selskabsskatteområdet er fuldt implementeret, vil et selskab kunne håndtere sin selvangivelse fuldt digitalt. Årsopgørelsen vil også blive leveret i selskabets elektroniske postkasse. Herudover vil selskaberne kunne informere SKAT om en del skattemæssige dispositioner, herunder omlæggelse af indkomståret, omstruktureringer, ændringer i sambeskatningen mv. 

Underskudsregister
For at løsningen med underskudsregistreret kan beregne og anvende underskud korrekt, skal selskaber, fonde og foreninger foretage en engangsindberetning af underskudssaldi opgjort per udgangen af indkomståret 2013.

Engangsindberetningen skal indeholde oplysning om, i hvilket år de resterende underskud er opstået. Hvis selskabet tidligere er indgået i en skattefri omstrukturering, skal resterende underskud herfra også indberettes. Udkast til lovforslaget om engangsindberetningen er på vej til at blive fremsat i Folketinget.

Orientering til selskaberne
I februar vil selskaberne modtage den første nyhedsmail fra SKAT vedrørende den nye løsning.

Tidshorisont
Det bliver obligatorisk at anvende den nye løsning allerede, når den første del af løsningen åbner for indberetninger, men alene for de dele af systemet, der sættes i drift på det tidspunkt.

Grundregistreringsdelen er den første del af løsningen og forventes åbnet ultimo maj 2014. Derefter vil 2 hovedområder obligatorisk skulle oplyses digitalt til SKAT; nemlig registrering af sambeskatningsændringer og skattefrie omstruktureringer, som begge forventeligt vil have en frist for indberetning 30 dage fra gennemførelsen af ændringen. Dette vil blive hjemlet i sambeskatningsbekendtgørelsen og i en bekendtgørelse til Fusionsskatteloven.
Selvangivelse og underskudsregister med underskudsberegner og online foreløbig skatteberegning udgør en samlet del, som forventes åbnet primo september 2014, således at selskaber med bagudforskudt indkomstår får mulighed for at bruge løsningen, når tallene for deres indkomstår 2014 skal selvangives.

Fordele

  • Brugervenlighed og gennemsigtighed. Selskaberne vil opleve et forståeligt og sammenhængende flow på selskabsskatteområdet.
  • Selskaberne vil opleve bedre service, blandt andet ved kommunikationen med SKAT, da begge parter kan se de samme skærmbilleder.
  • Kladdefunktion giver mulighed for konsekvensberegning.

Mere information fra SKAT vil følge senere.

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype