Nyheder

Nyheder om selskabsskatteindberetninger (DIAS)

Faglig nyhedDer mangler stadig 135.000 indberetninger inden fristen 1. september – FSR anbefaler at foretage dem i god tid. Nyheden indeholder kort information om seneste ændringer i systemet.

Skat

Fristen for at indberette selskabsskat og underskud nærmer sig. Der er på nuværende tidspunkt indberettet for ca. 90.000 selskaber, så der mangler fortsat 135.000 indberetninger, hvilket kan resultere i spidsbelastninger på SKATs systemer i dagene op til fristen.

Fristen falder dog sammen med indberetning af kvartals- og halvårsmoms, Virksomheder med lønsum, A-skat og afgifter.

Derfor anbefaler FSR – danske revisorer, at indberetningerne foretages i god tid inden fristen.

I forbindelse med foreningens løbende opfølgninger med SKAT, er der nedenfor angivet hvilke tiltag og rettelser der er foretaget i DIAS på det seneste.


Kø system

I tilfælde af at for store mængder brugere logger ind i systemerne, er der som sikkerhed mod nedbrud indført kø systemet Q-it som kendes fra de private årsopgørelser.

SKAT har til FSR - danske revisorer oplyst, at kø-systemet formodentlig kun vil komme i brug, hvis alle selskaber og rådgivere vælger at indberette i dagene op til fristen.

 

Rettelse af fejl i indberetninger

Det er nu blevet muligt, at få genåbnet kladde for indberetninger, som er færdigindberettet, hvis der er tale om indberetningsfejl. For at få genåbnet en kladde, skal SKATs kundeservice kontaktes, hvorefter der kan rettes i angivelser, og foretages genindberetning med korrekte angivelser.

Genåbning af indberetninger vil kun kunne ske frem til fristen, hvorefter der må søges om ordinær genoptagelse af sagen.

SKAT arbejder også på at implementere en løsning, så der kan rettes i indberetningerne frem til fristerne, selv om indberetningen er foretaget.

 

Fejl omkring indberetninger, hvor der er sket ophør af selskaber i sambeskatninger

Der har været problemer for FSR – danske revisorers medlemmer med, at visse selskaber i sambeskatninger stod angivet som ophørte uden at være det. Disse fejl skulle nu være rettet i systemet.

Selvangivelse for ophørte selskaber

SKAT har udarbejdet en papirblanket til ophørte selskaber, som er bedre i overensstemmelse med de felter som er i TastSelv Selskabsskat. Ophørte selskaber skal indtil videre fortsat selvangive på papir, da SKAT ikke må registrere skatteslutdatoen før selvangivelsen er modtaget. Løsningen skyldes at det ophørte selskab først kan selvangive digitalt, når slutdatoen er registreret.

Der vil i DIAS blive implementeret en opdatering, så de ophørte selskaber kan anmode om en foreløbig slutdato og derefter selvangive. Det vil dog først blive udviklet i løbet af 2016. Dette berører også sambeskattede datterselskaber, som uanset ophørsdatoen har selvangivelsesfrist samtidig med administrationsselskabet.

 

Indberetning af kontrollerede transaktioner kan ske i intervaller

I stedet for afrundede specifikke angivelser, kan kontrollerede transaktioner ske ved angivelse af intervaller. Se mere om dette i vores nyhed her.

 

Underskudsregister

Inden der kan foretages selskabsskatteindberetning, skal der være foretaget indberetning af historiske underskud i underskudsregisteret.

SKATs brugervejledning kan findes her og der kan læses mere om underskudsregisteret på skat.dk/tastselvselskab, hvor der også findes bl.a. videoguide

 

International sambeskatning

SKAT har konstateret, at en del udenlandske sambeskatninger mangler, at få registreret nogle af deres udenlandske selskaber. I TastSelv Selskabsskat skal hvert enkelt selskab indsende sin egen selvangivelse som derefter summeres til sambeskatningsindkomsten.

Nedenstående beskrivelse af fremgangsmåden ved registrering af de manglende selskaber lægges på skat.dk/tastselvselskab under overskriften sambeskatning.

Den internationale sambeskatning indeholder udenlandske datterselskaber som ikke er registreret i Danmark. Hvordan skal indkomsten fra datterselskabet selvangives?

 

Alle selskaber som er underlagt dansk beskatning skal som hidtil være registreret hos SKAT.

Før der kan selvangives for sambeskatningskredsen skal alle selskaber som endnu ikke er registreret have tildelt et SE-nummer. For at dette kan nå at falde på plads inden selvangivelsesfristen 1. september 2015 skal følgende fremgangsmåde følges.

Anmod SKAT om oprettelse af SE-numre og registrering af sambeskatningen. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn på det udenlandske selskab
- Dato for indtræden i International sambeskatning
- Regnskabsperiodens start- og slutdato
- Selskabets c/o adresse i Danmark
- Branchekode
- Administrationsselskabets CVR-nummer

Indsend anmodningen via raadgiver@skat.dk

Ring til SKAT på 72 22 28 82 og fortæl at du har indsendt en anmodning om oprettelse af SE-numre til international sambeskatning. Kundecenteret vil så sørge for at mailen videresendes til en medarbejder der kan foretage registreringen.
Herefter kan de enkelte selskaber og sambeskatningens selvangivelser indberettes.

 

Filer større end 4 mb og sikrede filer

DIAS kan ikke håndtere enkelte filer større end 4 mb. SKAT arbejder på at løse dette, men når ikke at få understøttelse af større filer inden 1. september.

Derfor anbefales det, at splitte sine filer op i mindre filer, som ikke overstiger størrelsesgrænsen.

Hvis du benytter ekstra sikring på dokumenter som pdf, kan det ekstra sikringslag give fejl ved indlæsning i DIAS. Fjern derfor den ekstra kryptering/sikring inden det vedhæftes indberetningen.

 

XBRL

SKAT oplyser til FSR - danske revisorer, at XBRL understøttelse senere vil blive implementeret i DIAS, men at det ikke kommer til at ske inden fristen for indberetninger 1. september.

 

Hvis har problemer med indberetningerne

Hvis du oplever problemer med indberetningerne, anbefaler FSR - danske revisorer at dette meddeles direkte til SKATs kundeservice, benyt SKATs tlf. nr. 72 22 28 82 for fonde, selskaber og foreninger eller for rådgivere tlf. nr. 72 22 18 17

FSR - danske revisorer hører dog også gerne fra revisorer, som har problemer i forbindelse med de digitale indberetninger. Henvendelser bedes fremsendt til kbt@fsr.dk med dokumentation for fejlen. FSR følger løbende op på disse henvendelser med SKAT.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype