Nyheder

Arbejdsgiverbetalt parkering udløser ikke skattepligt

Faglig nyhedI erkendelse af manglende hjemmel til beskatning af arbejdsgiverbetalt parkering, har SKAT udsendt et udkast til styresignal, hvori det præciseres, at medarbejdere kan få refunderet parkeringsudgifter skattefrit – også selvom der udbetales befordringsgodtgørelse.

Skat

SKAT ændrede pr. 1. januar 2016 Den juridiske vejledning f.s.v.a. reglerne om arbejdsgiverbetalt parkering (C.A.5.14.5). Før ændringen var der i Den juridiske vejledning redegjort for, at arbejdsgiveren kunne refundere parkeringsudgifter efter regning, samtidig med at der blev udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse. Ved ændringen af vejledningen i 2016 fremgår det, at arbejdsgiveren ikke kan refundere parkeringsudgifter efter regning, når der samtidig udbetales befordringsgodtgørelse. Altså det modsatte af, hvad der var anført herom i 2015. Begrundelsen for ændringen var, at der i den skattefrie befordringsgodtgørelse var indeholdt dækning af parkering.

Konsekvensen var herefter, at medarbejdere der i egen bil, kørte for deres arbejdsgiver, selv skulle afholde omkostningen til parkering, hvis de fik dækket kørslen efter Skatterådets kilometersats. Alternativt skulle medarbejderen beskattes af parkeringsudgiften.

FSR – danske revisorer har udtrykt skarp kritik af ændringen, som vil kunne give betydelige problemer for medarbejdere, der pga. arbejdets beskaffenhed afholder større parkeringsudgifter, f.eks. kørende sælgere, folk der skal parkere i lufthavnen mv.

Det er endvidere FSR’s opfattelse, at en arbejdsgiver skattefrit kan refundere parkeringsudgifter i medfør af LL § 16, stk. 10, hvorfor der ikke er hjemmel til at beskatte medarbejdere af refusionen af parkeringsudgifterne.

Det er derfor glædeligt, at SKAT, på baggrund af henvendelser fra bl.a. FSR, har foretaget en fornyet gennemgang af forarbejder mv. til LL § 16, stk. 10 om skattefri arbejdsgiverbetalt parkering. SKAT erkender, at ændringen af Den juridiske vejledning er en fejlfortolkning af bestemmelsen. Udkastet til styresignalet præciserer således, at det er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningslovens § 16, stk. 10, uanset der samtidig hermed helt eller delvist bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser, jf. ligningslovens § 9 B, jf. § 9, stk. 4.

Endvidere præciseres det i styresignalet, at medarbejdere, som er blevet beskattet af dækning til parkeringsudgifter efter ændringen i den juridiske vejledning, kan anmode om at få genoptaget deres skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, dvs. hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Forslaget er sendt i høring, og FSR ser frem til at kommentere på høringsudkastet.

Læs udkastet til styresignalet her

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype