Nyheder

Tips og tricks til selvangivelsen 2016

Faglig nyhedSKAT har i forbindelse med årsopgørelsen for 2016 kommet med ”tips & tricks” til indberetning af selvangivelsen, som revisor og/eller rådgiver skal være opmærksom på. Der er visse ændringer og tilføjelser, som adskiller sig fra de foregående år.

Skat

Opdateret 22. marts

Årsopgørelsen for 2016 blev åbnet op for borgere den 10. marts, og indberetningerne for selskaber og virksomheder forestår, hvorfor SKAT har udsendt skrivelsen ”tips og tricks", om hvad rådgivere bl.a. skal være særligt opmærksom på.

Selvangivelsen 2016

På SKATs hjemmeside kan du finde blanket for den udvidede selvangivelse 2016

Adgang til skatteoplysninger

SKAT har ændret procedure for adgang til skatteoplysningerne (R75), hvor oplysningerne løbende lægges op i skattemapperne. Det betyder, at rådgiver kun kan opnå adgang til oplysningerne via autorisationsordning frem til årsopgørelserne frigives til borgerne. På dette tidspunkt er 3. parts indberetninger som udgangspunkt indsendt til SKAT, men SKAT kan fortsat rette i oplysningerne. Bruger en revisor en adgang via TastSelv kode for en kunde, vil der altså først være adgang til R75 oplysninger efter årsopgørelserne frigives.

SKAT anmoder endvidere om, at revisorerne ikke benytter TastSelv koder i forbindelse med adgang på vegne af kunder, da disse ikke er tiltænkt rådgivere/revisorer.

Autorisation

Revisorer og rådgivere skal være opmærksomme på, om virksomhedens udstedte autorisation til revisoren eller rådgiveren udløber. Autorisationen udløber som udgangspunkt 1. august i år 5 efter tildelingen. Hvis autorisationen er udløbet, skal man henvende sig til skatteyderen og ikke SKAT.

Autorisationer via TastSelv borger for kunder:

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Profiloplysninger
 3. Vælg Autorisation af andre/rådgivere til TastSelv.
 4. Oplys personnummer eller CVR/SE-nummer på den, der skal have adgang.
 5. Vælg, hvad personen skal have adgang til.

Den autoriserede logger på ved at gå til TastSelv og vælge Log på med autorisation.

 

For at kunne give autorisationer i TastSelv Erhverv i øvrigt, skal kunden logge ind og følge disse trin:

 1. Vælg Rettigheder til TastSelv i menuen til venstre.
 2. Vælg Autoriser revisor m.fl. i menuen til venstre.
 3. Vælg det område du vil give adgang til under Rettigheder.
 4. Vælg pilen.
 5. Indtast din revisors cvr- eller se-nummer under Cvr-/se-nr.
 6. Vælg pilen.
 7. I feltet under Slutdato, vælger du hvor længe adgangen skal gælde.
 8. Vælg Gem

Revisoren kan inden for en halv time se- og benytte indberetningsområderne. Det kræver dog, at revisoren selv tilmelder sin virksomhed under Revisorordning i TastSelv Erhverv.

Se mere hos SKAT her.

 
TastSelv Borger
bliver opdateret, og man kan i denne forbindelse af og til have problemer med enten at logge på eller navigere rundt på siden. Her anbefales det, at man kontrollerer sin internetforbindelse, browser og browserhistorik, herunder at slette cookies og midlertidigt gemte filer.

Selvangivelsesblanketten for 2016 vil stadig bestå af 4 sider, men der vil komme nogle ændringer. Der bliver blandt andet tilføjet en ny rubrik i afsnittet ”Virksomhedsskatteordningen”. Den nye rubrik er nr. 122 og vedrører overførsler som følge af sikkerhedsstillelse.

Vedrørende udbytteskat er indberetningspligten blevet udvidet, så der også skal ske indberetning af den faktiske indeholdte udbytteskat. Indberetning af den faktisk indeholdte udbytteskat foretages af de finansielle virksomheder. Herefter er der indberetningspligt af såvel faktisk indeholdt dansk udbytteskat som udenlandsk udbytteskat. For årsopgørelsen 2016 vil der ske en godskrivning af den faktiske indeholdte udbytteskat, i stedet for en beregnet udbytteskat.

Faktisk indeholdt udbytteskat anvendes på følgende felter:

 • 34/(247)
 • 115/(246)
 • 61/(501)
 • 64/130
 • 532

Hvis SKAT har modtaget indberetninger om indeholdt udbytteskat med negative beløb, eller udbytteskat hvor der er flere ejere, vil der ikke ske en godskrivning af udbytteskatten på årsopgørelsen.

Der kommer fem nye rubrikker (247, 310, 312, 316 og 505) som supplement til begrænset skattepligtige og en enkelt ny rubrik (115) til selvangivelsen for begrænset skattepligtige.

Hvis der er bliver indberettet for sent og en klient derfor skal betale et skattetillæg, kan der i nogle tilfælde gives henstand med selvangivelsesfristen. Det kræver, at der foreligger ”særlige omstændigheder”, som det er beskrevet i skattekontrolloven. Dette skal dog ifølge en sag hos Østre Landsret fortolkes afgrænset og restriktivt. Skatteyderen søgte her om henstand, da han skulle passe en syg slægtning, og at dette ville tage det meste af hans tid. Landsretten kom ikke frem til, at dette ikke var en særlig omstændighed, der kunne udløse henstand efter skattekontrolloven.
Hvis der gives henstand, og den selvangivelsespligtige ikke overholder den nye frist, skal der beregnes skattetillæg fra henstandsfristens udløb. 

Det er muligt for revisor eller rådgiver at søge om henstand på vegne af andre, da SKATs to digitale løsninger ikke kræver login for at udfylde en ansøgning. Det samme gælder, hvis man søger om fritagelse for skattetillæg.

I nogle felter er der partiel feltlåsning, hvor det er muligt at overføre et indberettet beløb fra et låst felt i selvangivelsen. I de rubrikker, hvor det er muligt at overføre til erhvervsindkomst/udenlandsk indkomst, skal der indberettes det beløb, der ønskes overført. Hvis der er indberettet beløb fra 3. part, vil dette automatisk blive nedskrevet med det anførte beløb til overførsel. Hvis der overføres renter mellem ægtefæller og evt. videre til erhvervsindkomst/udenlandsk indkomst, så er det vigtigt, at renterne overføres i følgende rækkefølge:

 1. Først fra afgivende ægtefælle til modtagende ægtefælle
 2. Herefter fra modtagende og nu afgivende ægtefælle til erhvervsindkomst/udenlandsk indkomst

Det er ikke muligt at flytte renter fra erhverv til borger regi. Hvis et pengeinstitut har indberettet dette forkert, skal man tage kontakt til pengeinstituttet og få rettet det angivne beløb.

I forhold til den Digitale pligt er der efter bekendtgørelsen om obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen kun visse personer, der ikke skal benytte en digital kanal, men kan benytte papirselvangivelsen. Indberetning af selvangivelsen digitalt skal ske via TastSelv Borger eller via SA Pro.

Den digitale pligt opfyldes ved at anvende TastSelv Borger i forbindelse med aflevering af selvangivelsen.

 • Indberetning af selvangivelsen i Ret Årsopgørelsen/selvangivelsen 2016
 • Anvendelse af SA Pro
 • Alternativt kan selvangivelsen indsendes via TastSelv Borger - kontaktformular

Skattelovgivningen har dog visse krav om skriftlighed eller underskrift hvilket bevirker, at rådgiveradgangen ikke må benyttes til indsendelse af selvangivelser, når borgere er omfattet af den digitale pligt.

Visse fradrag og befordringer vil ikke længere være fortrykt i, ligesom der heller ikke vil være fortrykt befordringsfradrag, hvis ikke der er modtaget en indberetning om fri befordring/fri bil fra 3. part. Man bør derfor være opmærksom på, om disse felter er udfyldt, selv om disse felter de tidligere år automatisk har været indberettet.

SA Pro henvender sig primært til revisorer og rådgivere, der giver professionelle brugere mulighed for dels at hente personlige skatteoplysninger (R75-oplysninger) og dels at indsende selvangivelsen elektronisk direkte til SKAT.

 • SA Pro løsningen har åbent i selvangivelsesperioden.
 • Indberetning skal være en totalindberetning – også hvis der efterfølgende skal indberettes supplerende tal via SA Pro.
 • Indberetning vises i TastSelv og det giver mulighed for efterfølgende genoptagelse via TastSelv
 • SA Pro kan ikke modtage indberetninger vedrørende udenlandske indkomster/ejendomme.
 • Det er muligt at indberette danske indkomster via SA Pro og efterfølgende supplere selvangivelsen via TastSelv.

SKAT kommer til sidst med nogle forskellige punkter, man bør være opmærksom på, herunder fx tilgodehavende moms/rubrik 638. Her opfordres erhvervsdrivende til at rette tidligere momsindberetninger i TastSelv erhverv, hvis afslutning af årsregnskabet giver anledning hertil. Momsrettelserne skal endvidere indtages i de relevante momsperiode, og ikke fremadrettet medtages i den kommende momsangivelse. Den skyldige eller tilgodehavende moms skal oplyses i den erhvervsdrivendes selvangivelse i rubrik 638.

Hvis der er uenighed i indberetningen af data til feltlåste rubrikker, herunder fra 3. part, skal 3. part kontaktes af skatteyderen for at få dette korrigeret/opdateret.

Øvrige tips

 • Overskydende skat på over 100.000 kr.: Hvis en borger skal have en overskydende skat på over 100.000 kr., vil SKATs behandlingstid være omkring 14 dage. Hvis du ønsker at give en begrundelse til den overskydende skat, er du velkommen til at benytte kontaktformularen i TastSelv.
 • Pension – rubrik 25, Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før år 2010 Indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, der er foretaget før 1. januar 2010, og er omfattet af overgangsreglerne, skal indberettes i rubrik 25. Indbetalinger til privattegnet ratepension fremgår af rubrik 21.
 • HUSK: Selvangivelsestyper styres via forskudsopgørelsen Det er derfor vigtigt at få registreret oplysninger om virksomhed, ud- og indvandring til DK, og udenlandske forhold i forskudsopgørelsen.

Læs SKATs fulde dokument her.


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype