Bestyrelsens forslag om gennemsigtighed

Bestyrelsen har på mødet den 19. marts 2013 besluttet at genfremsætte forslag til vedtægtsændring om en gennemsigtighedsbestemmelse på årets generalforsamling den 16. maj 2013.

Bestyrelsen har ændret bestemmelsen på enkelte punkter i forhold til det tidligere forslag. Dette er sket for at præcisere bestemmelsen og derved undgå misforståelser om, i hvilke situationer bestemmelsen finder anvendelse.

Bestyrelsens forslag til ny vedtægtsbestemmelse (pkt. 4.10):
”Godkendte revisionsvirksomheder skal, senest 2 uger efter, at det endelige resultat af den seneste kvalitetskontrol er meddelt virksomheden, offentliggøre, hvis kontrollen har givet anledning til indbringelse af revisionsvirksomheden for Revisornævnet. Indbringelsen af revisionsvirksomheden kan være sket alene eller sammen med én eller flere revisorer.

Offentliggørelsen skal ske i virksomhedens efterfølgende årsrapport eller gennemsigtighedsrapport, hvis sådanne aflægges og på hjemmesiden, hvis en sådan findes. Offentliggørelsen skal ske i en periode på 12 måneder.

Frifindes revisionsvirksomheden af Revisornævnet, afvises klagen af nævnet eller tilbagekaldes klagen af Revisortilsynet inden for perioden på 12 måneder, kan revisionsvirksomheden slette offentliggørelsen af indbringelsen og/eller offentliggøre frifindelsen, afvisningen eller tilbagekaldelsen.

Såfremt der sker ændring af de sanktioner, som revisionsvirksomheden kan tildeles i forbindelse med kvalitetskontrollen, kan bestyrelsen bestemme, at sådanne sanktioner skal offentliggøres. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for offentliggørelsen, herunder i situationer, hvor revisionsvirksomheden hverken aflægger årsrapport eller har en hjemmeside.

Bestyrelsen kan iværksætte passende tiltag til kontrol af, at bestemmelsen overholdes.”