Nyheder

Erhvervsankenævnets kendelser om erhvervsfondsloven

Faglig nyhedErhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser. Herunder for Erhvervsstyrelsens afgørelser efter erhvervsfondsloven.

Virksomhedsret

Administrative afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, der både er registrerings- og fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde, kan indbringes for Erhvervsankenævnet med en fireugers frist, jf. erhvervsfondsloven § 130:

”Afgørelser truffet af fondsmyndigheden eller af Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelserne kan indbringes for domstolene uden først at være indbragt for Erhvervsankenævnet.

Stk. 2. Fastsættelse af frist efter § 16, stk. 1, og meddelelse af fristforlængelse efter § 12, stk. 4, og afgørelser efter § 17, stk. 1, § 24, stk. 3, § 25, § 60, stk. 2, og § 75 kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed”.

 

Dette var tilfældet i nedenstående to sager fra 2018. Erhvervsankenævnet tilsidesatte Erhvervsstyrelsens administrative afgørelse i begge tilfælde:  

European Song Contest – alligevel ikke grundlag for pålæg om at anlægge erstatningssag mod tidligere bestyrelsesformand

 

Erhvervsankenævnet overruler Civilstyrelsen: erhvervsdrivende fond kan ændre sit formål

 


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype