Nyheder

Lovforslag fra Finanstilsynet om ændringer af finansiel lovgivning i høring

Faglig nyhedFinanstilsynet forbereder et lovforslag om ændrede regler for regnskabskontrol og om fordeling af tilsynsopgaver i forhold til Erhvervsstyrelsen.

Virksomhedsret

Forslaget har bl.a. til formål at gennemføre en række ændringer af den finansielle lovgivning, der tilsigter at skabe bedre konkurrencevilkår for fondsmæglerselskaber ved at nedsætte kravene til startkapital for fondsmæglerselskaber til EU-lovgivningens minimumskrav. Derigennem fjernes en række økonomiske byrder for fondsmæglerselskaber, Desuden ændres reglerne for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI).

Samlelovforslaget har herudover til formål at bidrage til et effektivt tilsyn med bl.a. de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse.

Første del blev sendt i høring den 12. juli 2016, hvor FSR afgav høringssvar den 15. August 2016.  I dette høringssvar påpegede FSR bl.a. de ulemper der kan være ved de ændrede beføjelser i forhold til regnskabskontrol i de ikke-finansielle virksomheder i form af tilsyns- og kontrolbesøg uden retskendelse. Se høringssvaret her.

I anden del af udkastet forslås Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, når denne træder i Finanstilsynets sted, at have ”de nødvendige tilsyns- og kontrolbeføjelser. Derfor foreslås Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens muligheder for at aflægge tilsyns- og kontrolbesøg udvidet, at fordeles mellem de to myndigheder. For at sikre et effektivt tilsyn foreslås der indført regler om, at Finanstilsynet fortsat skal modtage oplysninger om den eksterne revisors revision af årsregnskabet for en række virksomheder under tilsyn.

Af revisorlovens § 32, stk. 3, fremgår det, at Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med, at PIE-virksomheder og deres revisionsudvalg overholder deres nye pligter i medfør af revisorloven, EU-forordningen mv., herunder f.eks. i forhold til udbud af revisionsopgaven, rotation af revisionsfirma, godkendelse af ikke-revisionsydelser mv. I udkastet foreslås, at dette tilsyn deles med Finanstilsynet, således Finanstilsynet får ansvaret for håndhævelsen overfor finansielle PIE-virksomheder.

Med forslaget foretages bl.a. en direktivnær gennemførelse af reglerne i Solvens II-direktivet 1 om koncernsolvens for at sikre, at der også i en gruppe af gruppe 1-forsikringsselskaber eller tilsvarende udenlandske forsikringsselskaber er et kapitalgrundlag, der kan dække solvenskapitalkravet for denne gruppe af selskaber.

Samlet set kan de væsentligste ændringer af samlelovforslaget opsummeres til følgende:

  • Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelser af Lov om finansiel virksomhed
  • Skærpet krav til SIFI’ers gode selskabsledelse
  • Nye bestemmelser og ændringer på aflønningsområdet
  • Offentliggørelse af sager overgivet til politiet
  • Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens beføjelser ved udførelse af regnskabskontrol

Udkastet til første del af lovforslaget kan findes her.

Udkastet til anden del af lovforslaget kan findes her.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype