Nyheder

Forslag om nyt EU-direktiv om insolvens, rekonstruktion og gældssanering

Faglig nyhedEU-Kommissionen har den 22. november 2016 fremsat et nyt direktivforslag om rammerne for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering. Der er også foreslået nogle ændringer af 2. selskabsdirektiv (2012/30/EU).

Virksomhedsret

Det anføres i begrundelserne for direktivforslaget, at velfungerende insolvensregler er essentielle for et godt erhvervsklima, og at disse vil være til gavn for handel og investering, hvilket resulterer i øget beskæftigelse. I forlængelse heraf påpeger mange investorer, at usikkerheden omkring insolvensreglerne og langvarige insolvensprocedurer er væsentlige faktorer, der hindrer ekspansion og investeringer på tværs af grænserne. Kvaliteten af medlemsstaternes regler om rekonstruktion og insolvens påvirker kreditorernes inddrivelsesprocenter. Inddrivelsesprocenten er højere i lande såsom Belgien og Finland, hvor rekonstruktion er den mest almindelige insolvensprocedure.

Specialiserede dommere og insolvensbehandlere samt adgang til digitale værktøjer anses for at kunne medvirke til kortere procedurer. Det vil også kunne sænke omkostningerne og forbedre bistands- og tilsynskvaliteten.

I præamblen til direktivforslaget peges på, at tredjeparter med relevante oplysninger såsom revisorer, skatte- og socialsikringsmyndigheder i henhold til national ret bør opmuntres eller forpligtes til at gøre opmærksom på en negativ udvikling hos skyldner. Direktivforslaget omtaler dog ikke, hvorvidt dette vil kunne stride med revisors tavshedspligt.

Omtrent 200.000 virksomheder går konkurs i EU hvert år, hvilket resulterer i mere end 1,7 millioner tabte arbejdspladser årligt. Forebyggende og rettidige rekonstruktionsprocedurer sikrer, at der skrides ind før virksomhederne misligholder deres lån. Resultatet af dette vil være en lavere risiko for, at lån bliver misligholdt i nedgangstider og dermed en reduktion af den negative indvirkning heraf på den finansielle sektor.

Derudover begrundes direktivforslaget med, at ineffektive regler om gældssanering begrænser konkursramte, men hæderlige iværksætteres mulighed, for en ny chance.

Behovet for en øget harmonisering af insolvenslovgivningen er derfor til stede, hvorfor problemstillingen også længe har tiltrukket betydelig interesse på EU-plan. Direktivforslaget skal nu behandles i Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

Den europæiske revisororganisation Accountancy Europe (tidligere FEE) har udarbejdet et notat om direktivforslaget. Accountancy Europe er overordnet meget positivt stillet.

FSR - danske revisorer afgav den 25. januar 2017 høringssvar til Justitsministeriet, hvor foreningen udtrykte opbakning til direktivforslaget.

Læs FSR - danske revisorers høringssvar her.

Læs EU-Kommissionens direktivforslag af 22. november 2016 her.

Læs notat fra Accountancy Europe om direktivforslaget her.

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype