Nyheder

FSR - danske revisorer støtter modernisering af EU's selskabsret

Faglig nyhedFSR - danske revisorer fremhæver vigtigheden af gennemsigtighed, vished om selskabsretlige rammer og gode regnskabskrav i hele EU i foreningens høringssvar om Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance.

Virksomhedsret

FSR - danske revisorer har i et høringssvar bakket op om, at EU-Kommissionen vil modernisere og opdatere de europæiske selskabsretlige direktiver samt retningslinjerne om Corporate Governance.

Foreningen finder, at den gennemsigtighed og vished om selskabsretlige rammer, som EU-direktiverne skaber, er et af de vigtige elementer i det indre marked. Ligeledes påpeges, at gode regnskabskrav er et helt centralt element i det indre marked og i europæisk selskabsret. Foreningen er således også positivt indstillet over for tankerne om, at de selskabsretlige regler skal fokusere mere på risikostyring og styrkelse af oplysningskrav på dette område, da det er helt centralt for regnskabsbrugerne m.fl.

Blandt hovedpunkterne i handlingsplanen er:

- øget gennemsigtighed om og bredere perspektiv i bestyrelses-diversiteten i selskaberne hvad angår alder, nationalitet, faglig og uddannelsesmæssig baggrund mv. - baseret på et følg-eller-forklar-princip. For så vidt angår kønsmæssig balance i selskabsbestyrelser er der allerede fremsat et direktivforslag herom i november 2012.

- forbedring af redegørelserne om virksomhedsledelse (corporate governance) i børsnoterede selskaber

- mere gennemsigtighed i forbindelse med aflønningspolitik og direktørernes individuelle aflønning

- aktionærers ret til at stemme om aflønningspolitik og lønrapporter skal styrkes

- bedre tilsyn fra aktionærernes side med transaktioner med tilknyttede parter, dvs direktører eller hovedaktionærer

- undersøgelse af, om man kan frenme medarbejderaktier

- eventuelt initiativ om grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted inden for EU

- grænseoverskridende fusioner gøres lettere

- mere gennemsigtighed med hensyn til struktur for koncernforbundne selskaber

- sammenlægning af alle vigtige direktiver om selskabsret til et samlet dokument.

Download FSR - danske revisorers kommentarer til EU-Kommissionens handlingsplan

Download EU-Kommissionens handlingsplan om europæisk selskabsret og corporate governance 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype