Nyheder

Lønkompensationsordningen er åbnet

Nu er der åbnet for ansøgninger til lønkompensationsordningen. Få overordnet gennemgang af ordningen. Faktaark er på vej.

SMV

Regeringen og arbejdsmarkedets parters aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Ordningen er nu åbnet for ansøgninger.

I nedenstående gennemgås kriterierne og dokumentationskravene og vi arbejder på at få to faktaark færdige om henholdsvis kriterier og dokumentationskrav.  

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus – det vil sige, lønkompensation til virksomheden i stedet for afskedigelser.

Det er et krav at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderne eller minimum 50 medarbejdere. Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, det vil sige det gælder alle virksomhedsstørrelser fra og med én ansat.

Hvilke virksomheder er omfattet

Alle virksomheder, der er registreret i CVR og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark, uanset virksomhedsform og branche er omfattet. Det vil sige, at det har ingen betydning om virksomheden er personligt ejet, et selskab eller lignende.

Der gælder særlige kriterier for foreninger, fonde og selvejende institutioner.

Hvilke ansatte er omfattet

Alle ansatte er som udgangspunkt omfattet herunder deltidsansatte, barselsvikarer med videre. Dog er ejerledere samt løsarbejdere (hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage) ikke omfattet af ordningen.

Der er særlige krav, hvis virksomheden har ansat elever / lærlinge, hvor den som udgangspunkt skal fastholde uddannelsesansvaret. 

Det er et krav, at der er en ansættelseskontrakt mellem virksomheden og medarbejderen. Det er ikke et krav at de ansatte er medlem af en fagforening.

Hvilken periode kan der opnås lønkompensation for

Der kan søges om lønkompensation for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

Der kan kun søge én gang, og det er ikke muligt at lave delansøgninger for perioden. Hvis virksomheden får behov for eksempelvis yderligere hjemsendelser, skal den indsende en supplerende ansøgning.

Hvornår kan virksomheden ikke opnå lønkompensation

Hvis virksomheden sender medarbejderne hjem uden løn, hvis løn er dækket af andre kompensationsordninger eller hvis den ikke hjemsender nogle medarbejdere, kan virksomheden ikke opnå kompensation.

Krav til løn, pension med videre
Virksomhed skal betale fuld løn og pension til medarbejderne i kompensationsperioden (9. marts – 8. juni 2020. Løn defineres som den samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret.

Det er ikke muligt at aftale lønnedgang indenfor kompensationsperioden, mens en aftale om lønnedgang foretaget før kompensationsperioden er gældende.

Virksomheden kan opnå lønkompensationen for 75 procent af de samlede lønudgifter til de fastansatte hjemsendte medarbejdere og 90 procent af lønnen for de timelønnede hjemsendte medarbejdere. 

Der kan maksimalt opnås lønkompensation på kr. 23.000 pr. måned pr. fastansat og maksimalt kr. 26.000 pr. måned pr. timelønnet.

Krav til medarbejderne

De hjemsendte medarbejdere skal afholde fem feriedage, afspadsere eller lignende.

De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i perioden hvor de er hjemsendt og din virksomhed modtager lønkompensation.

Mulighed for rotation og genindkaldelse af medarbejdere

Det er muligt at hjemsende forskellige medarbejdere i dele af perioden. Det er ikke et krav at alle medarbejdere hjemsendes ligeligt. Det er ikke muligt at rotere en hjemsendelse mellem flere medarbejdere, da hver enkelt medarbejder på personnummerniveau skal anmeldes til ordningen.

Det er muligt at genindkalde en medarbejder der er hjemsendt i en eller flere dage og hjemsende medarbejdere igen. Genindkaldelsesperioder kan der ikke modtages kompensation for.  

Er afskedigelser udelukket?

Virksomhed må ikke afskedige nogle medarbejder i kompensationsperioden. Varslede afskedigelser kan trækkes tilbage og virksomheden kan modtage lønkompensation, hvis medarbejderen ikke afskediges.

Det er ikke muligt at afskedige nogle medarbejdere som følge af økonomiske årsager. Det betyder, at virksomheden godt kan afskedige medarbejdere af andre årsager.

På ansøgningstidspunktet - krav til oplysninger

På ansøgningstidspunktet skal virksomheden angive følgende i sin ansøgning:
* Andel af medarbejdere der hjemsendes. Det skal være minimum 30 procent af medarbejderne eller minimum 50 medarbejdere. 
* For hver medarbejder der hjemsendes skal der oplyses:
  ** CPR-nummer og fulde navn
  ** Ansættelsestype, det vil sige funktionær, ikke-funktionær og lign.
  ** Beskæftigelsesgrad i timer (fuldtid / deltid)
  ** Månedsløn (i kr.) samt hvorvidt virksomheden modtager offentlige refusioner
  ** Perioden medarbejderen hjemsendes i, det vil sige startdato og slutdato for hjemsendelse, og dermed perioden der ansøges om kompensation for
  ** Perioder (dage) hvor medarbejderen genindkaldes og ikke skal have lønkompensation 

Virksomhedens ledelse skal afgive en tro- og loveerklæring.

Hvis virksomheden har nyansatte skal der foreligge dokumentation i form af ansættelseskontrakt.

Ansøgningstidspunkt

Der er åbent for ansøgning via virksomhedsguiden.dk

Seneste ansøgningstidspunkt er d. 30. juni 2020.

Udbetaling

Der sker udbetaling til virksomhedens NemKonto når dokumentation for lønkompensation, er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Når kompensationsperioden er udløbet - krav til dokumentation

Artiklen opdateres…

Flere informationer om garantiordningen for SMV'ere

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 (Link til retsinformation)

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 (pdf-fil indsættes snarest)

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 (Link til retsinformation)

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 (pdf-fil indsættes snarest)

www.virksomhedsguiden.dk  

 
Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype