Obligatorisk efteruddannelse

Få overblik over de krav, der stilles til din efteruddannelse.

Der er en række regler, du skal leve op til for at bevare din godkendelse som revisor.

Erhvervsstyrelsen har udsendt bekendtgørelsen til revisorlovens § 4 om den lovpligtige efteruddannelse gældende fra 1. januar 2014.

Efteruddannelseskravet er 120 timer over en treårig periode, der er netop påbegyndt en ny periode startende fra den 1. januar 2018. Der er ikke et årligt minimumskrav til antallet af efteruddannelsestimer, men FSR - danske revisorer anbefaler, at medlemmerne efteruddanner sig minimum 20 timer hvert år.

Bekendtgørelsen kræver som minimum, at efteruddannelsen fordeles således: 

 Timer Fagområder
 24 timer   Revision og erklæringsområdet, herunder juridiske krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v.
 24 timer  Juridiske krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret.
 12 timer Skatteret, direkte og indirekte skatter.

De resterende 60 timer skal relatere sig til de fagområder, der nævnes ovenfor efter individuelt behov. Hvis revisor er specialiseret inden for et af de nævnte fagområder, skal mindst 30 af de 60 timer relateres til dette fagområde.

En kursuslektion á 45 minutters varighed udgør en times efteruddannelse. Der kan dog ikke gives flere timer efteruddannelse end det samlede antal klokketimer.

Efteruddannelsen kan finde sted via deltagelse i kurser og konferencer, fagteknisk udvalgsarbejde, undervisnings- og foredragsvirksomhed, eksaminator- og censor- og forfattervirksomhed. Også e-learning eller tilsvarende it-baseret undervisning kvalificerer som efteruddannelse, hvis det krævede faglige niveau og den tidsmæssige udstrækning kan dokumenteres.

Det er den enkelte revisor, der skal dokumentere, at efteruddannelseskravene er opfyldt. Hvis kravene til efteruddannelsen ikke er opfyldt, kan godkendelsen som revisor fratages.

Dokumentationskravene fremgår af bekendtgørelsens kapitel 4. Det er den enkelte revisor, der er ansvarlig for at opbevare dokumentation for efteruddannelsen og for at indberette oplysning om antal timers efteruddannelse til Erhvervsstyrelsen.

Dokumentation for den indberettede efteruddannelse kontrolleres i forbindelse med den obligatoriske kvalitetskontrol.

Godkendte revisorer, der ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed ”in house-revisorer” er ikke omfattet af kvalitetskontrollen, men skal efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen kunne fremvise dokumentation for den indberettede efteruddannelse.

Relevante links: