Om uddannelsen

Uddannelse

FSR- danske revisorers Revisorelevuddannelse er en to-årig uddannelse fordelt over 7,2 undervisningsuger og én uge med fagprøve:

  • 5 uger grundmodul (25 dage)
  • 2,2 uger valgfag (11 dage)
  • 1 uges fagprøveeksamen (5 dage)

Uddannelsen er typisk målrettet personer med en EUX- eller HHX-baggrund ansat på en uddannelseskontrakt. Undervisningen finder sted på handelsskolerne i Roskilde og Aalborg.

Uddannelsesforløbet
Al undervisning foregår fra 08.20-15.00 på den enkelte handelsskole. Skoleperioderne tager hensyn til spidsbelastningerne i revisionsfirmaerne og er derfor så vidt muligt placeret spredt hen over året. Den afsluttende fagprøve er, på grund af bekendtgørelsens forskrifter, placeret i foråret.

Du kan se forløbet her.

Undervisningsformen
Igennem FSR- danske revisorers Revisorelevuddannelse kommer eleverne tættere på de daglige opgaver på et revisionskontor. Der er skruet ned for ”klassisk forelæsning” og op for ”aktiv læring” for at sikre det størst mulige udbytte for den enkelte elev.

Udgangspunktet for undervisningen er at skabe en kontinuerlig læringsproces, hvor koblingen mellem teori og praksis er i fokus. Uddannelsen er et teoretisk forløb, men der er en tydelig rød tråd fra teori til praksis for derigennem at opnå et højere læringsniveau. Undervisningsformen veksler mellem præsentationer, case-arbejde i grupper, diskussioner og andre relevante læringsteknikker.

Forberedelse
Inden hver undervisningsperiode skal eleverne forberede sig. Forberedelsen omfatter læsestof, som bliver tilgængeligt inden undervisningen. Det forventes, at eleverne er forberedte ved undervisningens begyndelse, samt at de er aktive og deltagende i undervisningen.
Alle elever skal medbringe egen pc til undervisningen.

Karaktergivning og fagprøve
Efter hver undervisningsperiode får eleven en karakter. Karakteren gives af underviseren og er baseret på to elementer: elevens aktivitet i undervisningsperioden og en skriftlig case-aflevering.

Fagprøven er en projektopgave, eleven skal skrive efter 7,2 ugers undervisning. Eleverne tilknyttes en vejleder, som har undervist under uddannelsesforløbet. Som afslutning skal eleven op til en mundtlig prøve, hvor opgaven skal forsvares. Efter eleven har færdiggjort den 2-årige uddannelse, modtager eleven et bevis.