Obligatorisk undervisning

På revisorelevuddannelsen undervises der i nedenstående obligatoriske fag:

Ekstern regnskab: 5 undervisningsdage

Formål
Modulet har til formål at give eleverne et overordnet kendskab til de grundlæggende principper i årsregnskabsloven og de øvrige reguleringer inden for regnskabsområdet.

Målet er at gøre eleverne bekendt med regnskabspraksis for de mest forekommende regnskabsposter. Derudover får eleverne erfaring med at opstille et regnskab i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

Indhold
Modulet indeholder følgende områder:

 • Årsregnskabsregulering
 • Reglerne for indregning og måling af anlægsaktiver
 • Reglerne for indregning og måling af omsætningsaktiver
 • Reglerne for indregning og måling af egenkapital og reserver
 • Reglerne for indregning og måling af hensatte forpligtelser
 • Reglerne for indregning og måling af gældsforpligtelser
 • Særlige notekrav
 • Vurdering af virksomheden
 • Formålet med regnskabsaflæggelsen
 • Særlige elementer i årsrapporten
 • Ledelsesberetning og hoved- og nøgletal

Virksomhedsdrift: 5 undervisningsdage

Formål
Modulet har til formål at give eleverne et indblik i reglerne for drift af virksomhed i Danmark. herunder et overordnet kendskab til de forskellige virksomhedsformer.  

Målet er at gøre eleverne bekendt med relevante love og bekendtgørelser i relation til krav til bogføring samt et overordnet kendskab til momsforhold.

Indhold
Modulet indeholder følgende områder:

 • Virksomhedstyper
 • Krav til bogføring og registrering
 • God bogføringsskik
 • Praktisk udførelse af bogføring og registrering
 • Krav til udarbejdelse af årsregnskab
 • Praktisk udarbejdelse af årsregnskab/årsrapport og krav til virksomheder med ansatte
 • Grundlæggende moms
 • Bogføringsloven
 • Revisors rolle

Grundlæggende skat: 5 undervisningsdage

Formål
Modulet har til formål at give eleverne et overblik over de regler, der afgør hvilke offentlige skatter og afgifter, som pålægges personer og virksomheder.

Målet er at eleverne kan medvirke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst og ved skatteberegning for personer, herunder selvstændigt erhvervsdrivende.

Indhold
Modulet indeholder følgende områder:

 • Skatteadministrationens opbygning
 • Personbeskatning
 • Virksomhedsbeskatning
 • Selskabsbeskatning
 • Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende

Revision 1 (teori) og Revision 2 (praksis): 2 x 5 undervisningsdage

Formål
Modulet har til formål at give eleverne en overordnet forståelse for revisors rolle generelt og over for den enkelte kunde.

Målet er at gøre eleverne bekendt med den regulering, der gælder for hvervet som godkendt revisor. Dette gælder både lovgivningen samt god skik og brug.

Desuden vil de grundlæggende krav for udførelse af en revisoropgave blive gennemgået med hovedvægt på planlægningsprocessen.

Indhold
Modulet indeholder følgende områder:

 • Generelt om revision og revisorer
 • Revisoransvar
 • Grundlæggende revisionsterminologi
 • Revisionsprocessen
 • Revisors anvendelse af hoved- og nøgletal i revisionen
 • Revisors brug af Excel i revisionen
 • Intern kontrol
 • Generelle IT-kontroller
 • Revision af likvide beholdninger
 • Revision af materielle anlægsaktiver
 • Revision af varebeholdninger
 • Revision af tilgodehavender fra salg og tjensteydelser
 • Revision af gæld og egenkapital
 • Revision af løn og gager
 • Revisors rapportering og erklæringer