Nyheder

Debat: Skattepligt til Danmark - eller ikke?

NyhedJohn Bygholm, formand for FSR's skatteudvalg, opridser i en kronik i Berlingske Tidende, hvilke forhold der indgår ved vurderingen af, om en person er skattepligtig til Danmark, når jobbet er i udlandet og familien bor i Danmark.

Skat

Debatindlæg bragt i Berlingske Tidende den 5. august 2010. Af John Bygholm, partner i Deloitte i Århus og formand for FSR's Skatteudvalg  
 
Det er ikke altid helt let at vurdere, om der foreligger fuld skattepligt til Danmark eller ikke. Nærværende er ikke et forsøg på at vurdere den konkrete sag med Stephen Kinnock, men alene en omtale af nogle forhold, der indgår ved vurderingen af, om en person er skattepligtig til Danmark, når jobbet er i udlandet og familien er i Danmark.

Arbejde i Schweiz og familie i Danmark kan give en uklar skattemæssig situation. I den seneste tid har situationen, hvor Helle Thorning-Schmidts mand Stephen Kinnock arbejder og får løn i Schweiz, og i et eller andet omfang opholder sig sammen med familien i Danmark, været en del omtalt i medierne.

Uanset at det måske for de fleste lyder som et relativt enkelt spørgsmål, om Stephen Kinnock er skattepligtig til Danmark eller ej, er det en kompliceret situation, som ikke kan besvares med blot nogenlunde sikkerhed uden kendskab til alle de konkrete forhold. De fleste, som har kommenteret sagen, har da også lagt forskellige forudsætninger om de faktiske forhold til grund.

Nærværende er ikke et forsøg på at vurdere den konkrete sag, men alene en omtale af nogle forhold, der indgår ved vurderingen af, om en person er skattepligtig til Danmark, når jobbet er i udlandet og familien er i Danmark.

Om Stephen Kinnock skal betale skat til Danmark af sin løn fra Schweiz, afhænger af, om han er fuldt skattepligtig til Danmark. Hvis der foreligger fuld skattepligt, skal der betales skat til Danmark af alle indkomster, og der sker så godskrivning af den skat, der betales til Schweiz og evt. andre lande. Hvis der ikke er fuld skattepligt til Danmark, skal indkomsten fra Schweiz ikke beskattes her i landet. Er der fuld skattepligt til Danmark efter danske regler, kan det tænkes, at der samtidig er fuld skattepligt til Schweiz efter de schweiziske regler.

Er dette tilfældet, skal det afgøres efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, hvor personen anses for at være fuldt skattepligtig. Dette vil typisk blive afgjort efter, hvor personen har det såkaldte »midtpunkt for sine livsinteresser«. Det vil i givet fald ofte være de personlige forhold, der vil være afgørende for denne vurdering.

Fuld skattepligt til Danmark gælder for personer, der har bopæl her. Herudover gælder fuld skattepligt for personer, der uden at have bopæl i Danmark opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, hvori medregnes kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

For en person, som ikke hidtil har været skattepligtig til Danmark, indtræder skattepligten ikke ved erhvervelse af en bolig i Danmark, hvis man ikke samtidig tager ophold i Danmark. I et sådant tilfælde indtræder fuld skattepligt til Danmark først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende anses ikke for ophold, der i denne situation medfører fuld skattepligt. Ifølge SKATs praksis anses et uafbrudt ophold her i landet på mere end 3 måneder, eller flere ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, ikke for »kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende«. Ved beregning af opholdets varighed medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

Om praksis kan følgende citeres fra Ligningsvejledningen: »De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes som et maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold accepteres i almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold her har et ( overvejende) feriemæssigt præg, og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig ( løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, f. eks. hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. Det foran nævnte lægges i hvert fald til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning ( nær familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af ' ferie eller lignende' fra det pågældende land.«

Da familien har en bolig i Danmark, har Stephen Kinnock således bolig til rådighed i Danmark. Hvis Stephen Kinnock ikke hidtil har været skattepligtig til Danmark, skal sagen vurderes som en tilflyttersag. Det kan derfor være afgørende, om der er taget ophold her i landet. En tilflytter anses som nævnt ikke for at have taget ophold i Danmark, hvis den pågældende alene opholder sig kortvarigt i Danmark på grund af ferie eller lignende. Efter ordlyden synes man ved eksempelvis at besvare arbejdsrelaterede mails eller foretage arbejdsrelaterede telefonopkald eller deltage i møder i Danmark at have bevæget sig uden for grænsen for, hvad der kan omfattes af ophold på grund af ferie eller lignende.

På den anden side forekommer det meget vidtgående, hvis man ikke kan tillade sig at læse og besvare mails eller opkald ( som kan være arbejdsrelaterede) via den mobiltelefon, som mange altid medbringer lige så selvfølgeligt som kørekort, kreditkort og lignende.

Hertil kommer, at det samtidig vil være omfattende og ikke uden problemer at efterprøve, om der har været tale om arbejde eller ikke. Det forekommer tilsvarende vidtgående, hvis deltagelse i møder i Danmark ( i modsætning til i andre lande) i alle tilfælde medfører, at grænsen for »ferie eller lignende« overskrides.

Det har blandt andet været oplyst, at Stephen Kinnock har været i Danmark i 33 weekender i 2009. Hvis man regner hver af disse weekender fra fredag aften til mandag morgen, giver dette ophold i Danmark i 4 dage hver weekend eller i alt 132 dage. Dette betyder ikke selvstændigt, at der indtræder fuld skattepligt til Danmark.

Hvis det at besvare arbejdsrelaterede mails og telefonopkald altid skal anses for at overskride grænsen for, hvad der kan være omfattet af ophold på grund af ferie eller lignende, vil det kunne få konsekvenser for mange danskere, som er udstationeret af deres danske arbejdsgiver, og som har solgt deres bolig, men som måske holder ferie i deres sommerhus i Danmark. Det er i vores informationssamfund svært at forestille sig, at der ikke under en ferie i Danmark kan komme en mail eller et opkald, som er arbejdsrelateret, og det er samtidig vanskeligt at konstatere, hvilke reaktioner den enkelte person har foretaget. Det er blandt andet derfor interessant at se, hvad SKAT kommer frem til i den verserende sag. Afgørelsen fra SKAT kan vise sig at få betydning for mange lignende tilfælde.

Som det fremgår, er det ikke altid helt let at vurdere, om der foreligger fuld skattepligt til Danmark eller ikke. Der vil næsten altid være tale om en konkret vurdering, hvor blandt andet de nævnte forhold kan spille en rolle. De fleste vil derfor være bedst tjent med at få foretaget en vurdering af deres skattemæssige situation på forhånd enten ved at spørge en professionel rådgiver eller evt. ved at anmode SKAT om et bindende svar. I praksis er der alligevel mange, der ikke får foretaget en sådan forhåndsvurdering, måske fordi de stoler på deres egen evne til at læse og forstå de regler, der gælder på området. Ofte baserer skatteydere sig på, hvad man tilfældigvis har hørt fra andre, hvis skattemæssige situation ligner deres egen. Som rådgivere bliver vi af og til konfronteret med, at den skattemæssige situation må være på en bestemt måde ( altid gunstig for skatteyderen) fordi en anden skatteyder har tilsvarende forhold.

Det forekommer selvfølgelig, at forventningerne er realistiske, men ret ofte viser det sig, at forventningerne er urealistiske, enten fordi de skattemæssige forhold for den person, der henvender sig, og den person, der refereres til, er forskellige, eller fordi situationerne ganske vist er sammenlignelige, men den person, der refereres til, har en forkert opfattelse af sin egen skattemæssige situation, som dog typisk ( endnu) ikke er blevet efterprøvet af SKAT.

Står man i en uklar skattemæssig situation, bør man søge professionel rådgivning eller evt. vælge at anmode SKAT om et bindende svar. SKAT yder dog ikke rådgivning med hensyn til, hvordan man i en given situation kan indrette sig mest hensigtsmæssigt.Endvidere vil det oftest være næsten nødvendigt at bruge en professionel rådgiver til at hjælpe med anmodningen om bindende svar, således at alle relevante oplysninger fremlægges korrekt. Anmoder man om bindende svar, er det vigtigt at være klar over, at svaret kun er bindende for SKAT, hvis de oplysninger, der er lagt til grund, er korrekte og under forudsætning af, at skatteyderen agerer i overensstemmelse med de afgivne oplysninger.

Skulle SKAT nå frem til, at Stephen Kinnock ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, skal der ikke betales skat til Danmark af indkomsten fra Schweiz. De personer, som ønsker at betale mere i skat, har dog nu mulighed for at indbetale et beløb til Skatteministeriet på en særlig konto oprettet til dette formål. Kontoen er ifølge Skatteministeriets hjemmeside oprettet 20. maj 2010 efter henvendelse fra en skatteyder.


 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype