Nyheder

Rapportering om samfundsansvar lider af børnesygdomme

NyhedPolitiken bringer en historie om, at 29 pct. af de større virksomheder giver for få oplysninger, når de skal oplyse om deres samfundsansvar. FSR vil igen over for medlemmerne gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at revisor tjekker, at virksomhederne rapporterer om deres samfundsansvar, som loven foreskriver.

CSR
Politiken bringer den 11. oktober 2010 en historie om, at 29 pct. af de større virksomheder giver for få oplysninger, når de skal oplyse om deres samfundsansvar. Det gælder oplysninger om, hvad virksomhederne konkret gør for at omsætte ord til handling og hvilke resultater de har opnået. Politiken henviser til en undersøgelse foretaget af CBS for Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Ifølge Politiken undlader revisorerne at påpege, når virksomhederne har brudt loven. En nærlæsning af undersøgelsen viser dog, at det kun er i 3 pct. af årsrapporterne, at virksomhederne ikke har oplyst om samfundsansvar i ledelsesberetningen overhovedet, og hvor revisor efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering burde have omtalt dette i sin udtalelse om ledelsesberetningen. Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR, siger:

”Der er, som jeg ser det, tale om børnesygdomme og begyndervanskeligheder, som med tiden nok skal blive udryddet. Det er en helt ny regel, som virksomheder og revisorer skal lære at kende, og som mange steder kan være ret kompliceret at leve op til og som der har været en vis uklarhed omkring fortolkningen af. Men selvfølgelig skal loven overholdes, og vi accepterer, når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen siger, det er en væsentlig mangel, hvis virksomhederne kun overholder dele af loven og eksempelvis ikke fortæller, hvordan de vil føre deres politik ud i livet, eller hvad de konkret opnår.”

FSR vil igen over for medlemmerne gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at revisor tjekker, at virksomhederne rapporterer om deres samfundsansvar, som loven foreskriver. Charlotte Jepsen siger:

”Derfor indskærper vi nu også for vores medlemmer, at de skal være opmærksomme på det her og påpege det over for virksomhederne. Men vi anerkender også, at det tager tid at få sat arbejdet med samfundsansvar i system, og at det kræver et administrativt apparat af en vis størrelse at fremskaffe og håndtere de data, der er nødvendige.”

Af undersøgelsen fremgår det, at der har været usikkerhed om det præcise omfang af virksomhedernes oplysningspligt og revisors erklæringspligt. Derfor vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen præcisere, at det fremover vil blive betragtet som en væsentlig mangel, hvis fx en virksomhed ikke forholder sig til, hvilke resultater der er opnået.

I kølvandet på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning vil FSR lave en række aktiviteter rettet mod foreningens medlemmer, eksempelvis informationsmateriale om hvad revisor specifikt bør tjekke i sin gennemgang af ledelsesberetningen.

Læs hele undersøgelsen her.

Lovkrav om samfundsansvar

Fra 2009 er det blevet lovpligtigt for de større virksomheder at redegøre for samfundsansvar i deres årsrapport. Det fremgår af § 99a i Årsregnskabsloven. Ifølge lovkravet skal virksomhederne redegøre for 1) politikker for samfundsansvar 2) hvordan politikkerne omsættes til handlinger, og 3) hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar eventuelle forventninger til arbejdet fremover.


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype