Nyheder

Kvalitetskontrollen 2010

NyhedRevisortilsynet har i 2010 undersøgt over 1.400 sager i 178 revisionsvirksomheder.

Om revisor

Revisortilsynet har i 2010 undersøgt over 1.400 sager i 178 revisionsvirksomheder. Kontrollen har omfattet 550 revisorer. 81 kontroller har resulteret i, at tilsynet har reageret over for revisor og/eller en revisionsvirksomhed i form af en påtale, en påtale med fornyet kontrol eller en indbringelse for Revisornævnet.

Revisortilsynet har i 2010-kontrollen i højere grad end tidligere haft fokus på risikofyldte temaer i forbindelse med udtagelse af enkeltsager til kontrol. Revisortilsynet har således stillet krav om, at kontrollanterne udtager et antal enkeltsager, der har været igennem en intern kontrol, samt et antal sager, hvor virksomheden er gået konkurs efter at revisor har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Formand for FSR – danske revisorer Morten S. Renge har følgende kommentar til resultatet af tilsynets rapport:

”Resultatet af årets kvalitetskontrol er ikke tilfredsstillende. Der er for mange fejl og mangler i de undersøgte sager. Resultatet kan dog ikke ses som et udtryk for den generelle kvalitet i revisionsbranchen. Vi kan for eksempel se, at der er en del gengangere i årets kontroller. Det er under alle omstændigheder beklageligt, og det vil vi følge op på hurtigt”.

Sætter ind med konkrete initiativer
De typiske fejl, som tilsynet støder på i sin kontrol, handler om mangelfuld dokumentation for revisionen, utilstrækkelig intern efterfølgende kontrol fra revisors side, mangelfuld brug af revisors kvalitetssystemer samt fejl i revisors erklæringer. 

”Vi ser med stor alvor på de sager, hvor revisor ikke har dokumenteret sine handlinger godt nok, eller hvor der er fejl i erklæringerne. Det er ikke tilfredsstillende. Foreningen vil derfor sammen med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undersøge, hvad der ligger til grund for de fundne fejl, og dernæst sætte ind med konkrete initiativer, der kan rette op på situationen”, siger Morten S. Renge og fortsætter:

”Det er vores klare overbevisning, at langt de fleste fejl ikke har betydet, at de aflagte regnskaber har været misvisende. Men det ændrer ikke ved, at der er nogle revisorer, som skal have bedre styr på deres dokumentation og have formalia på plads. Reglerne er nu en gang sådan, at revisor skal kunne dokumentere sine arbejdshandlinger, og det må vi indrette os efter.”

Morten S. Renge påpeger, at foreningen derudover vil tage initiativ til at undersøge, hvilke af foreningens medlemmer det er, der har tilbagevendende problemer med kvaliteten, for på den baggrund at kunne sætte ind med målrettede initiativer.

”De regler og standarder, som revisorerne reviderer efter, har undergået betydelige forandringer de seneste år. Det kan være medvirkende til, at nogle revisorer og revisionsfirmaer har haft vanskeligt ved helt at følge med udviklingen. Det vil vi undersøge nærmere og se på, hvordan vi kan understøtte deres kvalitetsstyring med faglige værktøjer og efteruddannelse”, siger Morten S. Renge.

Målrettet indsats
Sammen med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen planlægger FSR – danske revisorer flere målrettede initiativer over for foreningens medlemmer. Foreningen vil:

- Finde frem til de medlemmer, der har faglige problemer, og tilbyde dem faglig assistance
- Arbejde med at facilitere faglige netværk blandt medlemmerne 
- Stille kvalitetsstyringsredskaber og faglige værktøjer til rådighed, som medlemmerne kan bruge til at udvikle kvalitetsarbejdet 
- Afholde medlemsmøder landet over, hvor medlemmerne vil blive grundigt orienterede om de påviste problemer 
- Gennem artikler i foreningens medier redegøre for, hvor problemerne ligger, og hvordan de kan afhjælpes

FSR – danske revisorer har tidligere taget en række initiativer til at orientere og efteruddanne medlemmerne omkring forhold, som kræver særlig opmærksomhed, herunder: 

- Sendt flere orienteringsbreve til medlemmerne, der peger på områder, der som følge af krisen kræver opmærksomhed 
- Taget initiativ til at udbyde kurser og efteruddannelse på områder, der har vist sig problematiske 
- Udsendt pjecer og faglige notater.

Om kvalitetskontrollen
Hvert år gennemfører Revisortilsynet en omfattende stikprøvekontrol blandt landets revisionsvirksomheder. Kontrollen sker på baggrund af dansk lovgivning samt de internationale revisionsstandarder og er den mest omfattende af sin art inden for området professionelle tjenesteydelser.
Revisortilsynet kontrollerer, om revisionsvirksomhederne lever op til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når de foretager revision eller afgiver erklæringer. Revisortilsynet består af ni medlemmer, der er udpeget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kvalitetskontrollen af den enkelte revisionsvirksomhed udføres af kvalitetskontrollanter, der er godkendt af Revisortilsynet.

Læs notatet om kvalitetskontrollen 2010 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype